Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1610876

Marvanycomp s.r.o.

 • Konanie č. 1610876
 • Vydaný 11.9.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 177 z roku 2023 18.9.2023
 • Úpadca Marvanycomp s.r.o.
  IČO: 36359971
  Staničná 194
  02201   Čadca
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Marvanycomp s.r.o., Staničná 194, 022 01 Čadca, IČO: 36 359 971, takto

Rozhodnutie

Z a s t a v u j e konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 9K/12/2023
 • ICS 5123203898
 • Vydal Mgr. Antónia Ďuranová
 • Vydal FN sudca