Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1466644

Vorlon Technology s.r.o.

 • Konanie č. 1466644
 • Vydaný 9.10.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 197 z roku 2023 16.10.2023
 • Úpadca Vorlon Technology s.r.o.
  IČO: 44823215
  Svätovavrinecká 13920/10
  83101   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Druh
Uznesenie
Hlavička

Mestský súd Bratislava III právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vorlon Technology s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 823 215, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Vorlon Technology s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 823 215, takto

Rozhodnutie

Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Vorlon Technology s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 823 215, pre nedostatok majetku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Mestskom súde Bratislava III (§ 20 ods.3 ZKR).

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (199 ods. 9 ZKR).

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Mestský súd Bratislava III
 • Spisová značka 24K/15/2023
 • ICS 1323203264
 • Vydal JUDr. Lenka Čadanová
 • Vydal FN sudkyňa