Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1466645

Vorlon Technology s.r.o.

 • Konanie č. 1466645
 • Vydaný 10.10.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 197 z roku 2023 16.10.2023
 • Úpadca Vorlon Technology s.r.o.
  IČO: 44823215
  Svätovavrinecká 13920/10
  83101   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Druh
Uznesenie
Hlavička

Mestský súd Bratislava III v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vorlon Technology s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 823 215, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Vorlon Technology s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 823 215, ktorého predbežným správcom je Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie: Sitnianska 1, 851 07 Bratislava, značka správcu: S 1883, takto

Rozhodnutie

Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi: Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie: Sitnianska 1, 851 07 Bratislava, značka správcu: S 1883, odmenu vo výške 1.500,00 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu na účet predbežného správcu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK02 1100 0000 0029 4005 4657, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť (§ 21 ods. 3 ZKR).

Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na Mestskom súde Bratislava III. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (199 ods. 9 ZKR)

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Mestský súd Bratislava III
 • Spisová značka 24K/15/2023
 • ICS 1323203264
 • Vydal JUDr. Lenka Čadanová
 • Vydal FN sudkyňa