Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1466945

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Konanie č. 1466945
 • Vydaný 11.10.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 201 z roku 2023 20.10.2023
 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  82105   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, pr. zast.: JUDr. Zuzana Bukvišová, so sídlom Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, zapísaná v SAK pod. č. 6016, správcom ktorého je: JUDr. Martin Aksamit, so sídlom kancelárie Michalská č. 14, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1659, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto

Rozhodnutie

Súd konkurz na majetok úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestskom súde Bratislava III.

Toto uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručované inak ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Mestský súd Bratislava III
 • Spisová značka 3K/1/2014
 • ICS 1114201272
 • Vydal JUDr. Lenka Čadanová
 • Vydal FN sudkyňa