Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1371912

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,

 • Konanie č. 1371912
 • Vydaný 13.10.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 202 z roku 2023 23.10.2023
 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522   Veľké Úľany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 267 805, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 16552/T, správcom ktorého je JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, IČO: 42 359 023, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

I. P r i z n á v a predbežnému správcovi Ing. Peter Veselovský, narodený 23.08.1983, bytom 034 72 Liptovská Lužná 1202, odmenu vo výške 663,88 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 11,48 eur.

II. Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 675,36 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 89/2014, a to do 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované

V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka 36K/33/2014
 • ICS 2114227429
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN sudca