Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1469816

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Konanie č. 1469816
 • Vydaný 10.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 220 z roku 2023 20.11.2023
 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  82105   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Mestský súd Bratislava III v právnej veci úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, pr. zast.: JUDr. Zuzana Bukvišová, so sídlom Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, zapísaná v SAK pod. č. 6016, správcom ktorého je JUDr. Martin Aksamit, so sídlom kancelárie Michalská č. 14, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1659, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, zrušil konkurz na majetok úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.11.2023.

 • Súd Mestský súd Bratislava III
 • Spisová značka 3K/1/2014
 • ICS 1114201272
 • Vydal Mgr. Silvia Sabev
 • Vydal FN vyšší súdny úradník