Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1619115

Nostravia s. r. o.

 • Konanie č. 1619115
 • Vydaný 13.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 220 z roku 2023 20.11.2023
 • Úpadca Nostravia s. r. o.
  IČO: 47079339
  Národná 18/805
  01001   Žilina
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzu voči dlžníkovi: Nostravia s. r. o. so sídlom Národná 18/805, 010 01 Žilina, IČO: 47 079 339, predbežným správcom ktorého je: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42 392 268, značka správcu: S1509, takto

Rozhodnutie

I. Priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42 392 268, značka správcu: S1509,odmenu za výkon funkcie predbežného správcu vo výške 450 eur.

II. Priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42 392 268, značka správcu: S1509, náhradu výdavkov vo výške 43,60 eur.

III. Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť paušálnu odmenu a náhradu výdavkov vo výške 493,60 eur predbežnému správcovi: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42 392 268, značka správcu: S1509, z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého navrhovateľom - veriteľom dňa 18.04.2023, evidovaného pod položkou registra 21/2023, po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.

Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/13/2023
 • ICS 5123204420
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN sudca