Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1377521

AS Providing

 • Konanie č. 1377521
 • Vydaný 20.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 225 z roku 2023 27.11.2023
 • Úpadca AS Providing
  IČO: 44122454
  Topoľové 410
  92201   Veľké Orvište
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AS Providing, s.r.o., IČO: 44 122 454, so sídlom Topoľové 410, 922 01 Veľké Orvište, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 34138/T, správcom ktorého je Prvý správcovský dom, k.s., IČO: 35 959 665, so sídlom kancelárie Nitrianska 5, 917 01 Trnava, značka správcu: S1131, o návrhu správcu na jeho odvolanie po zrušení konkurzu, takto

Rozhodnutie

Súd o d v o l á v a Prvý správcovský dom, k.s., IČO: 35 959 665, so sídlom kancelárie Nitrianska 5, 917 01 Trnava, značka správcu: S1131 z funkcie správcu úpadcu: AS Providing, s.r.o., IČO: 44 122 454, so sídlom Topoľové 410, 922 01 Veľké Orvište, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 34138/T.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka 25K/7/2018
 • ICS 2118205285
 • Vydal JUDr. Eva Krošlák Cmerová
 • Vydal FN sudkyňa