Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1377689

S.O.S. Bau, s.r.o.

 • Konanie č. 1377689
 • Vydaný 21.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 225 z roku 2023 27.11.2023
 • Úpadca S.O.S. Bau, s.r.o.
  IČO: 45965242
  Hlavná 1621
  93005   Gabčíkovo
Druh
Oznam
Oznam

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/17/2023

U P O V E D O M E N I E

o termíne pojednávania

Okresný súd Trnava v právnej veci

navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava

proti dlžníkovi: S.O.S. BAU s.r.o.

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

Nariaďuje pojednávanie na deň 10.1.2024 o 13:15 hod.,

na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.

Súd týmto upovedomuje o termíne pojednávania veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, a to:

1. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania, ich účasť však nie je nutná.

Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.

Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.

V Trnave, dňa 21.11.2023

JUDr. Martin Smolko sudca

Za správnosť vyhotovenia:

Natália Ševčíková

 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka 36K/17/2023
 • ICS 2123208232
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN sudca