Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1377784

MASENTA s.r.o.

 • Konanie č. 1377784
 • Vydaný 13.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 225 z roku 2023 27.11.2023
 • Úpadca MASENTA s.r.o.
  IČO: 36239810
  Pekárska 14
  91701   Trnava
Druh
Oznam
Oznam

O Z N A M

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MASENTA s.r.o., IČO: 36 239 810, so sídlom Pekárska 14, 917 01 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37613/T, predbežným správcom ktorého je: JUDr. Erik Bilský, LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, značka správcu S1477, uznesením č.k.: 23K/8/2023 - 83 zo dňa 16.10.2023, zverejneným v OV dňa 24.10.2023, zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi pre nedostatok majetku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2023.

 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka 23K/8/2023
 • ICS 2123202818
 • Vydal JUDr. Katarína Poláková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník