Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1470592

design design s. r. o. - v likvidácii

 • Konanie č. 1470592
 • Vydaný 20.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 226 z roku 2023 28.11.2023
 • Úpadca design design s. r. o. - v likvidácii
  IČO: 31386385
  Rožňavská 17
  83104   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: desing desing s.r.o - v likvidácii, so sídlom Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 31 386 385, správcom ktorého je Mgr. Marek Piršel, so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S1670, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto

Rozhodnutie

Súd konkurz na majetok úpadcu: desing desing s.r.o - v likvidácii, so sídlom Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 31 386 385, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestskom súde Bratislava III. Toto uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručované inak ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Mestský súd Bratislava III
 • Spisová značka 37K/30/2017
 • ICS 1117228382
 • Vydal Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
 • Vydal FN sudca