Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3262248

STEEL SLOVAKIA, a.s.

 • Konanie č. 3262248
 • Vydaný 22.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 226 z roku 2023 28.11.2023
 • Úpadca STEEL SLOVAKIA, a.s.
  IČO: 36206172
  Učňovská č. 10
  04015   Košice
 • Navrhovatelia Slovenská republika - Daňový úrad Košice
  Rozvojova 2
  04190   Košice
 • STEEL SLOVAKIA, a.s.
  IČO: 36206172
  Učňovská č. 10
  04015   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Mestský súd Košice vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: STEEL SLOVAKIA a.s., so sídlom: Učňovská 10, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 36 206 172, o návrhu správcu podstaty na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto

Rozhodnutie

Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: STEEL SLOVAKIA a.s., so sídlom: Učňovská 10, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 36 206 172, po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Mestskom súde Košice, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.

Podľa ust. § 363 Civilného sporového poriadku, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Podľa ust. § 365 ods. 1 Civilného sporového poriadku, odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) neboli splnené procesné podmienky,

b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,

c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,

d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo

h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa ust. § 358 Civilného sporového poriadku, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

 • Súd Mestský súd Košice
 • Spisová značka 31K/49/2013
 • ICS 7113224934
 • Vydal JUDr. Róbert Zsiga
 • Vydal FN sudca