Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3785088

Ticketsales s.r.o.

 • Konanie č. 3785088
 • Vydaný 22.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 226 z roku 2023 28.11.2023
 • Úpadca Ticketsales s.r.o.
  IČO: 47500221
  Banícka 703/16
  99001   Veľký Krtíš
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka Ticketsales s.r.o., so sídlom Banícka 703/16, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 47 500 221, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25391/S, takto

Rozhodnutie

Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Ticketsales s.r.o., so sídlom Banícka 703/16, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 47 500 221.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.

Ak ZKR neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa ZKR doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku; to platí rovnako aj pre písomnosti, ktoré sa majú zverejniť podľa osobitného predpisu. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia (§ 199 ods. 1 ZKR).

Ak ZKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa ZKR zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely ZKR za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 3K/6/2023
 • ICS 6123442166
 • Vydal JUDr. Dominika Vavreková, LL.M.
 • Vydal FN sudca