Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3784891

BEATI, s.r.o.

 • Konanie č. 3784891
 • Vydaný 22.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 226 z roku 2023 28.11.2023
 • Úpadca BEATI, s.r.o.
  IČO: 45366837
  L. Novomestského 124/15
  97901   Rimavská Sobota
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BEATI, s.r.o., so sídlom L. Novomestského 124/15, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45 366 837, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ivan Dlhopolec, so sídlom kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, značka správcu S1475, o návrhu správcu na uloženie záväzného pokynu na speňažovanie majetku všeobecnej podstaty, takto

Rozhodnutie

I. Ukladá správcovi konkurznej podstaty úpadcu záväzný pokyn na speňažovanie majetku všeobecnej podstaty vedeného v súpise konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 214/2023 zo dňa 09. 11. 2023, pod značkou K063671 uvedenú ako hnuteľná vec, predajom formou ponukového konania v troch kolách, pričom v prvom kole za najvyššiu ponuku, minimálne však za 100% súpisovej hodnoty, v druhom kole za najvyššiu ponuku, minimálne však za 70% súpisovej hodnoty a v treťom kole za najvyššiu ponuku, nie však menej ako 40% súpisovej hodnoty, s tým, že správca je povinný odmietnuť ponuku zjavne neprimeranú.

II. O výsledku ponukového konania je správca povinný bezodkladne informovať súd.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR) .

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 6K/5/2022
 • ICS 6122436114
 • Vydal Ing. Mgr. Zuzana Dinková
 • Vydal FN sudca