Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3785457

S-K-01 s.r.o.

 • Konanie č. 3785457
 • Vydaný 22.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 226 z roku 2023 28.11.2023
 • Úpadca S-K-01 s.r.o.
  IČO: 52156591
  Magurská 37
  97411   Banská Bystrica
Druh
Oznam
Oznam

U P O V E D O M E N I E

o určení termínu pojednávania

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 2K/24/2023

vo veci

navrhovateľa: Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13,

974 04 Banská Bystrica

a ním označeného veriteľa: 1. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova

25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436

2. Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10,

814 53 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 36 284 831

3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska

cesta 2, 851 04 Bratislava - Petržalka, IČO: 35 937 874

proti

dlžníkovi: S-K-01 s.r.o., so sídlom Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 52 156 591

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

nariaďuje sa pojednávanie na deň 23. januára 2024 o 10.15 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka S-K-01 s.r.o., so sídlom Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 52 156 591

a to:

veriteľa: 1. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

2. Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava -

Staré Mesto

3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04

Bratislava - Petržalka

o nariadenom pojednávaní.

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.

Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného sporového poriadku).

Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)

Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

Banská Bystrica 22. 11. 2023

Mgr. Zuzana A n t a l o v á, v. r.

sudca

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/24/2023
 • ICS 6123425171
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca