Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1207026

Free Tonal, s.r.o.

 • Konanie č. 1207026
 • Vydaný 24.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 228 z roku 2023 30.11.2023
 • Úpadca Free Tonal, s.r.o.
  IČO: 46130713
  Kukorelliho 2314/58
  06601   Humenné
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Free Tonal, s.r.o., so sídlom Kukorelliho 2314/58, Humenné 066 01, IČO: 46 130 713, správcom ktorého je: JUDr. Ľuboš Bajužík, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto

Rozhodnutie

konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Free Tonal, s.r.o. v konkurze, so sídlom Kukorelliho 2314/58, Humenné 066 01, IČO: 46 130 713, pre nedostatok majetku zrušuje.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/7/2021
 • ICS 8121205343
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca