Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1471036

HB - NÁRADIE, spol. s r.o.

 • Konanie č. 1471036
 • Vydaný 23.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 229 z roku 2023 1.12.2023
 • Úpadca HB - NÁRADIE, spol. s r.o.
  IČO: 31399410
  Stará Vajnorská 37
  83104   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HB - NÁRADIE, spol. s.r.o., so sídlom kancelárie Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 31 399 410, správcom ktorého je Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1450, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto

Rozhodnutie

Súd konkurz na majetok úpadcu: HB - NÁRADIE, spol. s.r.o., so sídlom kancelárie Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 31 399 410, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestskom súde Bratislava III. Toto uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručované inak ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Mestský súd Bratislava III
 • Spisová značka 2K/39/2013
 • ICS 1113218571
 • Vydal Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
 • Vydal FN sudca