Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3789081

ATA-LANTA s. r. o.

 • Konanie č. 3789081
 • Vydaný 27.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 229 z roku 2023 1.12.2023
 • Úpadca ATA-LANTA s. r. o.
  IČO: 50511262
  Hrnčiarska Ves 305
  98013   Hrnčiarska Ves
Druh
Oznam
Oznam

P R E D V O L A N I E

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku:

1K/14/2023

vo veci

navrhovateľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500

proti

dlžníkovi: ATA-LANTA s.r.o., so sídlom 980 13 Hrnčiarska Ves 305, IČO: 50 511 262

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

nariaďuje sa pojednávanie na deň 10. januára 2024 o 13.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica - prístavba, v miestnosti č. dv. 158.

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.

*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.

Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.

Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného sporového poriadku).

Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)

Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1K/14/2023
 • ICS 6123427991
 • Vydal Ing. Mgr. Zuzana Dinková
 • Vydal FN sudca