Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3789086

ATA-LANTA s. r. o.

 • Konanie č. 3789086
 • Vydaný 27.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 229 z roku 2023 1.12.2023
 • Úpadca ATA-LANTA s. r. o.
  IČO: 50511262
  Hrnčiarska Ves 305
  98013   Hrnčiarska Ves
Druh
Oznam
Oznam

U P O V E D O M E N I E

o určení termínu pojednávania

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 1K/14/2023

vo veci

navrhovateľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500

a ním označeného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31318045 (právny nástupca spoločnosti VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy P.O.BOX 5, 820 05 Bratislava 5, IČO: 31318045).

proti

dlžníkovi: ATA-LANTA s.r.o., so sídlom 980 13 Hrnčiarska Ves 305, IČO: 50 511 262

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

nariaďuje sa pojednávanie na deň 10. januára 2024 o 13.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica - prístavba, v miestnosti č. dv. 158.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ATA-LANTA s.r.o., so sídlom 980 13 Hrnčiarska Ves 305, IČO: 50 511 262, a to:

veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31318045 (právny nástupca spoločnosti VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy P.O.BOX 5, 820 05 Bratislava 5, IČO: 31318045) o nariadenom pojednávaní.

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.

Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného sporového poriadku).

Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)

Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1K/14/2023
 • ICS 6123427991
 • Vydal Ing. Mgr. Zuzana Dinková
 • Vydal FN sudca