Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1378836

AKD HLOHOVEC

 • Konanie č. 1378836
 • Vydaný 28.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 230 z roku 2023 4.12.2023
 • Úpadca AKD HLOHOVEC
  IČO: 51851580
  Radlinského 3
  92001   Hlohovec
Druh
Oznam
Oznam

P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 60K/16/2023 - 27

Vo veci

navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava

Hlboká 8/1, 917 65 Trnava

proti dlžníkovi: AKD Hlohovec s.r.o.

Radlinského 3, 920 01 Hlohovec

IČO: 51 851 580

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,

nariaďuje sa pojednávanie na deň 23.01.2024 o 08:30 hod.

na OKRESNÝ SÚD TRNAVA, Hlavná č. 49 , v miestnosti č. dv.: 243 posch.: 1.poschodie,

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu do výšky 820,-eur.

Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.

Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.

Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA, dňa 28.11.2023

JUDr. Eva Krošlák Cmerová

s u d k y ň a

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Veronika Vernerová

 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka 60K/16/2023
 • ICS 2123208472
 • Vydal JUDr. Eva Krošlák Cmerová
 • Vydal FN sudca