Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1385358

AKD HLOHOVEC

 • Konanie č. 1385358
 • Vydaný 25.01.2024
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 22 z roku 2024 31.1.2024
 • Úpadca AKD HLOHOVEC
  IČO: 51851580
  Radlinského 3
  92001   Hlohovec
 • Navrhovatelia AKD HLOHOVEC
  IČO: 51851580
  Radlinského 3
  92001   Hlohovec
 • UBC 2020, k.s.
  Tamaškovičova 17
  91701   Trnava
Správcovia
 • UBC 2020, k.s.
  IČO: 53151135
  Tamaškovičova 2742/17
  91701   Trnava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trnava, IČO: 42 499 500, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o ustanovení predbežného správcu konkurznej podstaty dlžníkovi: AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO: 51 851 580, so sídlom Radlinského 3, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 42705/T, takto

Rozhodnutie

I. Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO: 51 851 580, so sídlom Radlinského 3, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 42705/T, predbežného správcu: UBC 2020, k.s., so sídlom kancelárie Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, IČO: 53 151 135, značka správcu: S2009.

II. U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka 60K/16/2023
 • ICS 2123208472
 • Vydal JUDr. Eva Krošlák Cmerová
 • Vydal FN sudkyňa