Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1388993

KAUFER s.r.o.

 • Konanie č. 1388993
 • Vydaný 22.02.2024
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 44 z roku 2024 1.3.2024
 • Úpadca KAUFER s.r.o.
  IČO: 36498114
  Jilemnického 264/18
  92901   Dunajská Streda
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej navrhovateľa - veriteľa: Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trnava, IČO: 42 499 500, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KAUFER s.r.o., IČO: 36 498 114, so sídlom Jilemnického 264/18, 929 01 Dunajská Streda, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 34035/T, predbežným správcom ktorého je JUDr. Mgr. Zuzana Bukvišová, IČO: 46 025 456, so sídlom kancelárie Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, značka správcu: S1977, takto

Rozhodnutie

I. Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi, pre nedostatok majetku.

II. Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Mgr. Zuzana Bukvišová, IČO: 46 025 456, so sídlom kancelárie Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, značka správcu: S1977 paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500 eur.

III. Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500 eur z preddavku evidovaného pod pol. reg. D19 42/2023, a to do 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka 60K/14/2023
 • ICS 2123207578
 • Vydal JUDr. Eva Krošlák Cmerová
 • Vydal FN sudkyňa