Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 9K47/2002

Poľnohospodárske družstvo Boleráz

 • Úpadca Poľnohospodárske družstvo Boleráz
  IČO: 00207586
  Boleráz 1
  91908  Boleráz
 • Druh Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 205 z roku 2011 dňa 25.10.2011
 • Spisová značka - súd 9K47/2002
 • Spisová značka - správca 9K47/2002
Text

Správca konkurznej pdostaty Iveta Orlíková úpadcu Poľnohospodárske družstvo Boleráz so sídlom 919 08 Boleráz, IČO:00207586, (ďalej len "vyhlasovateľ") oznamuje, že v súlade so schváleným plánom speňaženia v konaní č. 9K47/02, vyhlasuje I.kolo verejného ponukového konnaia na predaj cenných papierov v počte 1224ks - zaknihované cenné papiere na majiteľa v nominálnej hodnote 1ks akcie 100,-- Kč, ISIN: CZ0008026408, u emitenta AGROBANKA PRAHA, a.s. v likividácii, Praha, za nanižsiu nominálnu hodnotu. Verejné ponukové konanie začína dňom  uverejnenia. Informácie o podmienkach predaja sú k dispozícii na adrese správcu konkurznej podstaty: Iveta Orlíková, Kapitulská č.6, 917 01 Trnava, ktoré sú k dispozícii najneskôr 1 deň pred dňom ukončenia verejného ponukového konania. Záujemcovia musia svoje ponuky doručiť správcovi konkurznej podstaty najneskôr v deň 15.11.2011 do 12,00 hod. . Vyhlasovateľ predloží neporušené obálky na otvorenie príslušnému súdu dňa 16.11.2011 o 9,00 hod. na spísanie úradného záznamu. Vyhlasovateľ bude písomne informovať všetkých účastníkov verejného ponukového konania, ktorí predložili svoje záväzné návrhy o výsledku ponukového konania v termíne do 10 dní od otvorenia obálok (tel.spojenie: 0905389316, 033/5511428).