Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2009

STAPROS, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca STAPROS, s.r.o. v konkurze
  IČO: 31421474
  Partizánska 72
  921 01  Piešťany
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 220 z roku 2011 dňa 16.11.2011
 • Spisová značka - súd 31K/20/2009
 • Spisová značka - správca 31K/20/2009 S1328
Text

Zmena súpisu oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený dňa 13.7.2010 v Obchodnom vestníku č. 133B/2010 pod položkou K006785

Zmena spočíva v tom, že pohľadávky zapísané v zozname pohľadávok pod č. 144 až 148, ktoré boli prihlásené veriteľom p. JUDr. Ing. Karolom Mihalom, súdnym exekútorom ako zabezpečené, boli správcom popreté čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom. Pretože veriteľ v zákonnej lehote žalobu na určenie popretých pohľadávok nepodal, platí, že prihlásené zabezpečovacie právo nebolo platne zriadené. Pohľadávky zapísané v zozname pohľadávok pod č. 144 až 148, ktoré boli prihlásené p. JUDr. Ing. Karolom Mihalom, súdnym exekútorom sú preto v zistenom rozsahu nezabezpečené.