Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2009

STAPROS, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca STAPROS, s.r.o. v konkurze
  IČO: 31421474
  Partizánska 72
  921 01  Piešťany
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 220 z roku 2011 dňa 16.11.2011
 • Spisová značka - súd 31K/20/2009
 • Spisová značka - správca 31K/20/2009 S1328
Text

Zmena súpisu oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený dňa 13.7.2010 v Obchodnom vestníku č. 133B/2010 pod položkou K006787

Zmena spočíva v tom, že zabezpečené pohľadávky zapísané v zozname pohľadávok pod č. 231, 263 až 271, 306, 309, 310, 328, 341 až 351, 420 až 431, 447 až 463 až 148 prihlásené pôvodne veriteľom Slovenská republika - Daňový úrad Piešťany boli ním postúpené na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.; prevod dotknutých pohľadávok bol potvrdený uznesením Okresného súdu zo dňa 1.2.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.2.2011. Oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia bol zverejnený dňa 14.03.2011 v Obchodnom vestníku č. 050B/2011. Novým zabezpečeným veriteľom zabezpečených pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok pod č. 231, 263 až 271, 306, 309, 310, 328, 341 až 351, 420 až 431, 447 až 463 až 148 je preto Slovenská konsolidačná, a.s..