Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2009

STAPROS, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca STAPROS, s.r.o. v konkurze
  IČO: 31421474
  Partizánska 72
  921 01  Piešťany
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 21 z roku 2012 dňa 31.1.2012
 • Spisová značka - súd 31K/20/2009
 • Spisová značka - správca 31K/20/2009 S1328
Text

    Ladislav Zselinszky, správca ustanovený súdom pre úpadcu STAPROS, s. r. o. v konkurze, IČO: 31 421 474, so sídlom Partizánska 72, 921 01 Piešťany, v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru a ustanovením § 92 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozhodnom znení, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v rozhodnom znení, na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej budú hnuteľné veci úpadcu zverejnené v Obchodnom vestníku č. 133B/2010 v znení neskorších aktualizácií (OV 220/2011, 221/2011 a 223/2011). Popis, fotodokumentáciu a identifikáciu všetkých súpisových zložiek majetku správca poskytne záujemcovi na jeho písomnú žiadosť.    Súpisové hodnoty majetku boli stanovené v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozhodnom znení.    Podmienky súťaže:    Všetky hnuteľné veci zapísané do súpisu majetku úpadcu sa predávajú jednotlivo. Záujemcovia poukážu na bankový účet úpadcu č. 20219309/6500, vedený v Poštovej banke, a.s. zálohu najmenej vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej ceny bez dane z pridanej hodnoty za predmet predaja tak, aby peňažné prostriedky boli pripísané na uvedený účet najneskôr do 15. februára 2012.    Záujemcovia doručia svoje návrhy na uzatvorenie kúpnej zmluvy poštou na adresu: Ladislav Zselinszky, správca, Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, v zalepenej obálke s označením “OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – KONKURZ 31K/20/2010 – NEOTVÁRAŤ”. Návrhy musia byť doručené správcovi najneskôr do 15. februára 2012. Za deň doručenia návrhu sa považuje deň, kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.    Návrh na uzavretie zmluvy musí obsahovať tieto náležitosti:a) identifikačné údaje záujemcu,b) určenie predmetu predaja o ktorého kúpu majú záujem – hnuteľná vec úpadcu podľa zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 133B/2010 v znení neskorších aktualizácií (OV 220/2011, 221/2011 a 223/2011)c) navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja bez dane z pridanej hodnoty; kúpna cena sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty,d) podpis záujemcu.    Záujemca spolu s návrhom na uzavretie zmluvy doručí správcovi originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom doručí správcovi fotokópiu preukazu totožnosti. Záujemca spolu s návrhom na uzavretie zmluvy doručí správcovi doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške najmenej 20 % z navrhovanej kúpnej ceny bez dane z pridanej hodnoty za predmet predaja, a číslo bankového účtu, na ktorý sa záloha má vrátiť neúspešným záujemcom.    Obsahom návrhu je záujemca viazaný a nemôže ho meniť, dopĺňať ani vziať späť až do ukončenia obchodnej verejnej súťaže. Správca vyberie návrh záujemcu, ktorý bude spĺňať všetky podmienky súťaže, za predmet predaja ponúkne najvyššiu cenu, a s jeho návrhom vysloví súhlas veriteľský výbor. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú cenu, rozhodne sa žrebom. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť aj všetky predložené návrhy. Oznámenie o výsledku súťaže správca odošle iba úspešným záujemcom do 5 dní odo dňa, keď mu bude doručený súhlas veriteľského výboru s návrhom. Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu v lehote stanovenej správcom v oznámení podľa predchádzajúcej vety, a doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a zloženou zálohou pred podpisom kúpnej zmluvy. V prípade, ak úspešný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu a/alebo nedoplatí rozdiel medzi kúpnou cenou a zloženou zálohou včas, záloha prepadne ako zmluvná pokuta v prospech konkurznej podstaty. Podrobnosti o hnuteľných veciach tvoriacich predmet predaja, dátumoch obhliadky a podmienkach obchodnej verejnej súťaže je možné získať poštou na adrese: Ladislav Zselinszky, Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, telefonicky na č.: 0907/732 051, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: e-mail: zselinszkylad@gmail.com.