Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/22/2012

Pensión St. Maria, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca Pensión St. Maria, s.r.o. v konkurze
  IČO: 36207489
  Pekárska 11
  917 01  Trnava
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 219 z roku 2012 dňa 13.11.2012
 • Spisová značka - súd 25K/22/2012
 • Spisová značka - správca 25K/22/2012 S1328
Text

Ladislav Zselinszky, ako správca majetku úpadcu Pensión St. Maria, s.r.o. v konkurze, IČO: 36 207 489, so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadať v mojej kancelárii na adrese Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda v úradných hodinách od 8:30 - 11:30 a od 12:00 - 15:00 každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín vopred telefonicky na č. +421 (0) 907 732 051, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese zselinszkylad@gmail.com.