Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K 11/2009

DREVINA–DREVONA, spol. s r.o. „v konkurze“

 • Úpadca DREVINA–DREVONA, spol. s r.o. „v konkurze“
  IČO: 36472093
  Mlynárska 16,
  040 01    Košice
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 89 z roku 2013 dňa 10.5.2013
 • Spisová značka - súd 31K 11/2009
 • Spisová značka - správca 31K 11/2009 S1240
Text

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

v konkurze na majetok úpadcu DREVINA–DREVONA,  spol. s r.o. „v konkurze“, so sídlom Mlynárska 16,  040 01  Košice, IČO: 36 472 093 (ďalej aj len ako „Úpadca“) zvolaná podľa § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej aj len ako „ZKR“)

Spisová značka konania:  31K 11/2009 S1240

Miesto konania zasadnutia:  v priestoroch kancelárie správcu Južná trieda 48, Košice

Dátum a čas konania:  24.04.2013 o 11.00 hod.

Program:   

1. Voľba predsedu veriteľského výboru

Prítomní:                                                       

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. – konajúca prostredníctvom komplementára JUDr. Jaroslava Stojku -  správca Úpadcu,

Veritelia:

 

Člen veriteľského výboru

 

Sídlo

Účasť

pre účely uznášaniaschopnosti

Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21, Bratislava

Osobne neprítomný

V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný

Sociálna poisťovňa, pob. KE

Festivalové nám. 1, Košice

Osobne neprítomný

V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný

Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

654  Turňa nad Bodvou 044 02

Osobne neprítomný

neprítomný

I.

Voľba predsedu veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 11.00 hod. komplementár Správcu JUDr. Stojka, tak ako bolo zvolané na základe jednotlivých pozvánok členom veriteľského výboru, pričom konštatoval, že osobne prítomný nie je ani jeden člen veriteľského výboru a uviedol, že dvaja členovia veriteľského výboru (Slovenská konsolidačná, a.s., Sociálna poisťovňa, pob. KE) využili svoje oprávnenie hlasovať o predmete zasadnutia písomne, teda pre účely hlasovania sa považujú za prítomného, čím v zmysle § 38 ods. 2 v spojitosti s § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. je dnešné zasadnutie veriteľského výboru  u z n á š a n i a s ch o p n é . 

Po preskúmaní  jednotlivých osobitných podaní členov veriteľského výboru komplementár Správcu JUDr. Stojka uzavrel, že písomne hlasujúci členovi veriteľského výboru spoločne navrhli za predsedu veriteľského výboru  spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s..

Hlasovanie:

Člen veriteľského výboru:

Hlasovanie:

ZA /

PROTI/

 ZDRŽAL SA

Slovenská konsolidačná, a.s.

ZA

 (v zmysle § 38 ods.3 ZKR)

Sociálna poisťovňa, pob. KE

ZA

 (v zmysle § 38 ods.3 ZKR)

Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

neprítomný

Na základe hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie veriteľského výboru :

„Veriteľský výbor v konkurznom konaní vedenom majetok úpadcu DREVINA–DREVONA,  spol. s r.o. „v konkurze“, so sídlom Mlynárska 16,  040 01  Košice, IČO: 36 472 093 zvolil za predsedu veriteľského výboru člena Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava“

II.

Záver

Správca následne zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 11:15 hod.

V Košiciach, dňa 24.04.2013

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

JUDr. Jaroslav STOJKA - komplementár Správcu

 Prílohy: 

Podanie zo dňa 22.04.2013 Slovenská konsolidačná, a.s.

Podanie zo dňa 22.04.2013 Sociálna poisťovňa