Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/22/2012

Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze

 • Úpadca Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
  IČO: 36207489
  Pekárska 11
  917 01  Trnava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 154 z roku 2013 dňa 12.8.2013
 • Spisová značka - súd 25K/22/2012
 • Spisová značka - správca 25K/22/2012 S1328
Text

Ladislav Zselinszky, správca majetku obchodnej spoločnosti Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze, IČO: 36 207 489, so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky za odplatu.

Podmienky súťaže:

Predmetom zmluvy o postúpení pohľadávky je peňažná pohľadávka zapísaná do súpisu majetku podstát takto:

Celková suma v eur: 2 515,97

Právny dôvod vzniku: nevyúčtované peniaze vybraté dlžníkom z pokladne úpadcu

Dlžník: Svetlana Frimmová, 172, 976 02 Staré Hory

Súpisová hodnota v eur: 2515,97

 

Predmet zmluvy o postúpení pohľadávky je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 139/2013 vydanom dňa 22.7.2013, v kapitole Konkurzy a reštrukturalizácie, na str. 78.

Zábezpeka: nevyžaduje sa

Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda v zalepenej obálke s označením ‚OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ’ najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie návrhov

Lehota na podávanie návrhov: desať dní odo dňa zverejnenia podmienok súťaže v Obchodnom vestníku; podmienky súťaže sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku

Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty,

b) vymedzenie predmetu zmluvy o postúpení pohľadávky,

c) navrhovanú odplatu za predmet zmluvy o postúpení pohľadávky v eurách,

d) dátum a podpis navrhovateľa.

Prílohami návrhu sú:

a) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný; výpis nesmie byť pri jeho doručení starší ako tri mesiace, a

b) kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom.

Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do uplynutia lehoty na podávanie návrhov.

Návrh možno zahrnúť do súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam súťaže. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Z návrhov zahrnutých do súťaže bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu odplatu a s ktorým vyslovil súhlas zástupca veriteľov; ak je takýchto návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje a s ktorým vyslovil súhlas zástupca veriteľov; súhlas zástupcu veriteľov musí byť písomný.

Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: päť pracovných dní odo dňa, keď vyhlasovateľovi dôjde písomný súhlas zástupcu veriteľov s vybraným návrhom

Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku

Vyhlasovateľ upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli, a to prostredníctvom elektronickej pošty v lehote piatich pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

Vybraný účastník je povinný uzavrieť s vyhlasovateľom zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote určenej ním v oznámení o prijatí vybraného návrhu. Vybraný účastník je povinný zaplatiť odplatu vyhlasovateľovi v hotovosti ešte pred podpisom zmluvy o postúpení pohľadávky.

Miestom uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky je kancelária vyhlasovateľa na adrese Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda.

 

Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese zselinszkylad@gmail.com alebo telefonicky na č. +421 (0) 907 732 051.