Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/18/2013

FORIMEX s.r.o. v konkurze

 • Úpadca FORIMEX s.r.o. v konkurze
  IČO: 36277720
  Matúškovská cesta 884
  924 01  Galanta
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 98 z roku 2015 dňa 26.5.2015
 • Spisová značka - súd 25K/18/2013
 • Spisová značka - správca 25K/18/2013 S1328
Text

Ladislav Zselinszky, správca majetku obchodnej spoločnosti FORIMEX s.r.o. v konkurze, IČO: 36 277 720, Matúškovská cesta 884, 924 01 Galanta vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky (pohľadávok) za odplatu.

Podmienky súťaže:

Predmet postúpenia: peňažná pohľadávka alebo niekoľko peňažných pohľadávok, ktoré sú zapísané do súpisu všeobecnej podstaty v znení jeho neskorších aktualizácií

Zábezpeka: nevyžaduje sa

Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda v zalepenej obálke s označením „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ’“ najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie návrhov

Lehota na podávanie návrhov: desať dní odo dňa zverejnenia podmienok súťaže v Obchodnom vestníku; podmienky súťaže sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku

Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty,

b) vymedzenie predmetu postúpenia,

c) navrhovanú odplatu za predmet postúpenia v eurách,

d) dátum a podpis navrhovateľa.

Prílohami návrhu sú:

a) kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný, a

b) kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom.

Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do uplynutia lehoty na podávanie návrhov.

Návrh možno zahrnúť do súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam súťaže. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Z návrhov zahrnutých do súťaže bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu odplatu a s ktorým vyslovil súhlas zástupca veriteľov; ak je takýchto návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje a s ktorým vyslovil súhlas zástupca veriteľov; súhlas zástupcu veriteľov musí byť písomný.

Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: päť pracovných dní odo dňa, keď vyhlasovateľovi dôjde písomný súhlas zástupcu veriteľov s vybraným návrhom

Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku

Vyhlasovateľ upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli, a to v lehote na oznámenie prijatia vybraného návrhu.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

Vybraný účastník bude povinný uzavrieť s vyhlasovateľom zmluvu o postúpení pohľadávky (pohľadávok) v lehote určenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybraného návrhu. Vybraný účastník bude povinný zaplatiť odplatu vyhlasovateľovi ešte pred podpisom zmluvy o postúpení pohľadávky (pohľadávok).

Miestom uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky (pohľadávok) je kancelária vyhlasovateľa na adrese Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda.

 

Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese zselinszkylad@gmail.com alebo telefonicky na č. +421 (0) 907 732 051.