Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 23K/6/2015

KOLÓNIASPOL, spol. s r.o.

 • Úpadca KOLÓNIASPOL, spol. s r.o.
  IČO: 36257664
  Hodská 1596/50
  924 01  Galanta
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 150 z roku 2015 dňa 6.8.2015
 • Spisová značka - súd 23K/6/2015
 • Spisová značka - správca 23K/6/2015 S1148
Text

 

ZVEREJNENIE BANKOVÉHO ÚČTU

 

JUDr. Štefan Dostál, ako správca úpadcu: KOLÓNIASPOL, spol. s r.o., Hodská 1596/50, 924 01 Galanta, týmto v súlade s ustanovením §  32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť kauciu v prípade záujmu popretia niektorej z prihlásených pohľadávok. Pri kaucii je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

 

Číslo bankového účtu:           6622589005/1111 (účet vedený v UniCreditBank, a.s.)

Výška kaucie:                          350,- EUR

Variabilný symbol:                  Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa:          23K/6/2015 S1148 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie

                                                   veriteľa popieranej pohľadávky

 

JUDr. Štefan Dostál, správca