Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 26K/28/2021

Optima fide Pharma Consulting spol. s r.o.

 • Úpadca Optima fide Pharma Consulting spol. s r.o.
  IČO: 44511817
  Južná trieda 4B / 0
  04001  Košice
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 187 z roku 2022 dňa 29.9.2022
 • Spisová značka - súd 26K/28/2021
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 26K/28/2021 S1868
Text

sp. zn. súdneho spisu: 26K/28/2021 – Okresný súd Košice I

sp. zn. spisu správcu: 26K/28/2021 S1198

 

 

ZÁPISNICA

z prvého zasadnutia veriteľského výboru

 

v  k o n k u r z n e j   v e c i

 

Úpadcu: Optima fide Pharma Consulting spol. s r.o., so sídlom: Južná trieda 4B, 040 01 Košice,                     IČO: 44 511 81

Deň konania prvého zasadnutia veriteľského výboru: 23.05.2022 o 15:30 hod.

Miesto konania prvého zasadnutia veriteľského výboru: Holubyho 14, Košice, kancelária správcu podstaty

Prítomní:

členovia veriteľského výboru: 

člen VV - veriteľ por. č. 1 - KoHa pro s.r.o.

člen VV – veriteľ por. č. 3 – Rusnák Jozef, Ing.

člen VV – veriteľ por. 4 – Sabó Marián, PhDr., JUDr., Ing., PhD.

 

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., trvale bytom Mirka Nešpora 11, 080 01 Prešov, nar. 10.02.1976, na základe poverenia správcu zo dňa 15.05.2022 

Program:

1. Otvorenie 

2. Voľba predsedu veriteľského výboru 

3. Záver

 

Priebeh prvého zasadnutia veriteľského výboru

K bodu programu č. 1: Otvorenie

Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvorila doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD. a skonštatovala, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s § 38 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) na deň 23.05.2022 o 15:30 hod. v kancelárii správcu Holubyho 14, Košice a v zmysle § 38 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný. 

K bodu programu č. 2: Voľba predsedu veriteľského výboru 

Poverená prítomným členom veriteľského výboru navrhla (na základe návrhu veriteľov) za predsedu veriteľského výboru zvoliť veriteľa por. č. 1 - KoHa pro s.r.o. a vyzvala prítomných, či majú iné návrhy na predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia súhlasili s návrhom na predsedu veriteľského výboru. Následne bolo vykonané hlasovanie: 

za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0 

 

Výsledok hlasovania: Za ustanovenie predsedu veriteľského výboru - veriteľa por. č. 1 - KoHa pro s.r.o. - hlasovali všetci traja prítomní členovia veriteľského výboru. 

 

Uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor za svojho predsedu zvolil veriteľa KoHa pro s.r.o. 

 

K bodu programu č. 3: Záver

Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru na uplatnenie prípadných odôvodnených námietok proti uzneseniu prijatému na dnešnom zasadnutí veriteľského výboru. Členovia veriteľského výboru námietky proti uzneseniam nevzniesli. 

Záverom predseda veriteľského výboru uviedol, že bol vyčerpaný program zasadnutia veriteľského výboru a zasadnutie ukončil o 15:40 hod. 

 

V Košiciach dňa 23.05.2022

 

člen VV - veriteľ por. č. 1 - KoHa pro s.r.o.                                        ...........................................................

 

člen VV – veriteľ por. č. 3 – Rusnák Jozef, Ing.                               ...........................................................

 

člen VV – veriteľ por. 4 – Sabó Marián, PhDr., JUDr., Ing., PhD.  ...........................................................

 

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., na základe poverenia         ...........................................................