Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/28/2017

Rapid life životná poisťovňa, a.s.

 • Úpadca Rapid life životná poisťovňa, a.s.
  IČO: 31690904
  Garbiarska 2 / 0
  04071  Košice
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 225 z roku 2022 dňa 24.11.2022
 • Spisová značka - súd 31K/28/2017
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 31K/28/2017 S1177
Text

Ing. Jana Kollárová, správca úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom Garbiarska 2, 040 71 týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok boli správcovi doručené nasledovné prihlášky od veriteľa:

č.p. 6786 Henrieta Maťášová, Quellenstr 74/10, 1100 Wien, Rakúska Republika, v celkovej sume 689,77 €.