Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 26K/10/2020

Wirecard Slovakia s.r.o.

 • Úpadca Wirecard Slovakia s.r.o.
  IČO: 51489236
  Štúrova 27
  04001  Košice - mestská časť Staré Mesto
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 225 z roku 2022 dňa 24.11.2022
 • Spisová značka - súd 26K/10/2020
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 26K/10/2020 S1339
Text

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca úpadcu: Wirecard Slovakia s.r.o. v konkurze, so sídlom: Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 489 236, na majetok ktorého Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 26K/10/2020 zo dňa 20.11.2020 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 229/2020 zo dňa 27.11.2020, v zmysle záväzného pokynu Okresného súdu Košice I zo dňa 17.06.2022 vyhlasuje podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d)  zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 4. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľných vecí úpadcu zapísaných v súpise všeobecnej podstaty:

 

        I. jednotlivo:

 

 • súp. č. 3 - iPhone XS /sn:G0NZF182KPG3/, stav: používaný - súpisová hodnota 419 eur
 • súp. č. 6 - Motorola Moto 360 /sn:p0274bc3xj7/, stav: používaný - súpisová hodnota 228 eur
 • súp. č. 7 - Xiaomi MI6 /sn:865441037600285/293/, stav: používaný, súpisová hodnota - 392,97 eur
 • súp. č. 8 - Google Pixel 4 /sn:352932101469524/, stav: používaný, súpisová hodnota - 630 eur
 • súp. č. 17 - Mobil One Plus 7 Pro /sn:863420045798812, stav: používaný, súpisová hodnota - 492 eur
 • súp. č. 24 - Mac Book Pro Gray 16´´ /sn:C02T40AZGTFM/, stav: používaný, súpisová hodnota - 2.500 eur
 • súp. č. 28 - Mobil Xperia XZ Premium /sn:CB512ENE10/, stav: používaný, súpisová hodnota - 573,50 eur
 • súp. č. 37 - Mobil iPhone 11 /sn:C7CZ9QWLN73D/, stav: používaný, súpisová hodnota - 700 eur
 • súp. č. 52 - Samsung Galaxy S9 /poškodený display/, stav: používaný, súpisová hodnota - 80 eur
 • súp. č. 53 - Lenovo Moto G5, stav: používaný, súpisová hodnota - 149 eur
 • súp. č. 55 - Apple iPhone 6, stav: používaný, súpisová hodnota - 50 eur
 • súp. č. 56 - Sony Xperia X Compact, stav: používaný, súpisová hodnota - 50 eur
 • súp. č. 57 - Lenovo Tab4 8 Plus, stav: používaný, súpisová hodnota - 60 eur
 • súp. č. 58 - Apple iPad, stav: používaný, súpisová hodnota - 100 eur
 • súp. č. 59 - Apple MacBook PRO /sn:C02Q714VG8WL/ s príslušenstvom (napájací zdroj, ethernet adapter), stav: používaný, súpisová hodnota - 1.982,99 eur
 • súp. č. 60 - Apple MacBook PRO /sn: C02S62YXG8WM s príslušenstvom (napájací zdroj, ethernet adapter), stav: používaný, súpisová hodnota - 1.982,99 eur
 • súp. č. 61 - Apple MacBook PRO /sn: C02RC2ESG8WL/ s príslušenstvom (napájací zdroj, ethernet adapter), stav: používaný, súpisová hodnota - 1.982,99 eur
 • súp. č. 62 - Apple MacBook PRO /sn:C02T36XXGTFM/ s príslušenstvom (2x napájací zdroj, Apple myš, Apple klávesnica, ethernet adaper), stav: používaný, súpisová hodnota - 1.982,99 eur
 • súp. č. 63 - Apple MacBook PRO /sn: C02YR2XLLVDR/ s príslušenstvom (napájací zdroj, Apple myš, Apple klávesnica, stav: používaný, súpisová hodnota - 1.982,99 eur
 • súp. č. 64 - DELL notebook XPS /sn: FTT58Y2/ s príslušenstvom (napájací zdroj, DELL USB-C adapter DA300), stav: používaný, súpisová hodnota - 2.735,05 eur
 • súp. č. 70 - Mobilný telefón Samsung S9 Plus (sériové číslo: RF8K911G9AX), stav: používaný, súpisová hodnota - 229,99 eur
 • súp. č. 71 - Tablet Huawei CMR-W09 (sériové číslo: 518129), stav: používaný, súpisová hodnota - 179 eur

 

         II. ako súbory vecí:

 

Súbor č. 1

 • súp. č. 9 - MacBook pro 15´´ mid-2015 /sn:C02Q725MG8WL/, stav: používaný, súpisová hodnota – 2 199 eur
 • súp. č. 10 - Apple Magic Mouse, stav: používaný, súpisová hodnota - 79,99 eur
 • súp. č. 11 - Apple Magic Keyboard, stav: používaný, súpisová hodnota - 92 eur
 • súp. č. 12 - Apple power Adapter, stav: používaný, súpisová hodnota - 51 eur

Spolu súpisová hodnota 2 421,99 eur

 

Súbor č. 2

 • súp. č. 13 - Batoh na notebook, stav: používaný, súpisová hodnota - 76 eur
 • súp. č. 21 - Batoh na notebook, stav: používaný, súpisová hodnota - 61,40 eur
 • súp. č. 32 - Batoh na notebook, stav: používaný, súpisová hodnota - 85 eur
 • súp. č. 41 - Batoh na notebook, stav: používaný, súpisová hodnota - 85 eur

Spolu súpisová hodnota 307,40 eur

 

Súbor č. 4

 • súp. č. 16 - MacBook PRO /sn:C02T3BJBGTFM, stav: používaný, súpisová hodnota – 2 199 eur
 • súp. č. 18 - Apple Magic Mouse, stav: používaný, súpisová hodnota - 79 eur
 • súp. č. 19 - Apple Magic Keyboard, stav: používaný, súpisová hodnota - 98 eur
 • súp. č. 20 - Apple power Adapter, stav: používaný, súpisová hodnota - 85 eur

Spolu súpisová hodnota 2 461,00 eur

 

Súbor č. 5

 • súp. č. 27 - MacBook PRO /sn:C02PQ26AG8WN/, stav: používaný, súpisová hodnota – 2 199 eur
 • súp. č. 29 - Apple Magic Mouse, stav: používaný, súpisová hodnota - 79 eur
 • súp. č. 30 - Apple Magic Keyboard, stav: používaný, súpisová hodnota - 95 eur
 • súp. č. 31 - Apple power Adapter 2ks, stav: používaný, súpisová hodnota - 170 eur

Spolu súpisová hodnota 4 739,80 eur

 

Súbor č. 7

 • súp. č. 43 - Macbook Pro (15", 2016) - /sn:C02T2CMFGTFM/, stav: používaný, súpisová hodnota - 341,34 eur
 • súp. č. 44 - USB-C zdroj 2ks, stav: používaný, súpisová hodnota - 170 eur
 • súp. č. 45 - Apple Magic Mouse, stav: používaný, súpisová hodnota - 79 eur
 • súp. č. 46 - Apple Magic Keyboard, stav: používaný, súpisová hodnota - 95 eur
 • súp. č. 47 - Redukcia USB-C to Ethernet, stav: používaný, súpisová hodnota - 19,90 eur
 • súp. č. 48 - HP USB-C dock so zdrojom, stav: používaný, súpisová hodnota - 159 eur

Spolu súpisová hodnota 864,24 eur

 

Súbor č. 8

 • súp. č. 49 - Mac Book Pro 15 /sn:C02SR2S2G8WL/ s príslušenstvom, stav: používaný, súpisová hodnota – 1 000 eur
 • súp. č. 50 - Apple Magic Keyboard, stav: používaný, súpisová hodnota - 50 eur
 • súp. č. 51 - Apple Magic Mouse, stav: používaný, súpisová hodnota - 40 eur

Spolu súpisová hodnota 1 090,00 eur

 

Súbor č. 9

 • súp. č. 66 - MacBook (výrobné číslo C02V82CJHTDD) s príslušenstvom (napájací zdroj, DELL USB-C adapter DA300), stav: používaný, súpisová hodnota - 726,33 eur
 • súp. č. 67 - Klávesnica Apple (sériové číslo: F0T939100DKJKNQAP), stav: používaný, súpisová hodnota - 98 eur
 • súp. č. 68 - Apple mouse (sériové číslo: CC280630Z19J2XFA6), stav: používaný, súpisová hodnota - 79 eur
 • súp. č. 69 - DELL UCB-C adaptér DA300, stav: používaný, súpisová hodnota - 40 eur

Spolu súpisová hodnota 943,33 eur

 

1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi písomne na adresu kancelárie správcu: Ing. Kristián Sušina, PhD., Garbiarska 5, 040 01 Košice v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.: 26K/10/2020 - ZÁVÄZNÁ PONUKA“ alebo elektronicky do elektronickej schránky správcu prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s predmetom správy „KONKURZ sp. zn.: 26K/10/2020 - ZÁVÄZNÁ PONUKA“.

2) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového kola v Obchodnom vestníku.

3) Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.

4) Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať: presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe - meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefonický kontakt na záujemcu a vlastnoručný podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno/názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt na záujemcu, vlastnoručný podpis štatutárneho orgánu.

5) Záväzná ponuka záujemcu musí okrem vyššie uvedeného obsahovať aj:

- presné označenie veci alebo súboru vecí, ktorej/ktorého sa predložená ponuka týka, a to aj s uvedením čísla súpisovej zložky alebo čísla ponúkaného súboru vecí;

- návrh kúpnej ceny v eurách jednotlivo pre každú súpisovú zložku alebo súbor vecí, ktorej/ktorého sa predložená ponuka týka; ponúknutá kúpna cena musí byť minimálne vo výške 25% súpisovej hodnoty predmetného majetku;

- čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom;

- doklad preukazujúci zloženie 20% zo súpisovej hodnoty ako zálohy na kúpnu cenu.

6) Záloha na ponúkanú kúpnu cenu musí byť pripísaná v prospech účtu v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK73 0900 0000 0051 7619 5430, variabilný symbol: 0000000004, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk; do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) záujemcu právnickej osoby.

7) Na záväzné ponuky doručené správcovi po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti sa nebude prihliadať.

8) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní; úspešný záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím a prevzatím majetku (najmä náklady na odvoz majetku, súdne a správne poplatky).

9) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk; rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena; ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.

10) Bezodkladne po vyhodnotení ponúk správca uzavrie kúpnu zmluvu s úspešným záujemcom. Pokiaľ úspešný záujemca do piatich pracovných dní od výzvy správcu zmluvu neuzavrie, je povinný strpieť prepadnutie zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty.

11) Správca v lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny. Záloha bude neúspešným záujemcom vrátená na účet, z ktorého bola poukázaná.

12) Majetok úpadcu ponúkaný na predaj v tomto ponukovom konaní sa predáva v stave v akom sa nachádza. 

 

Ing. Kristián Sušina, PhD, správca