Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 26K/14/2019

ABASK RECYCLING s.r.o.

 • Úpadca ABASK RECYCLING s.r.o.
  IČO: 44655339
  Trieda KVP 1 / 0
  04023  Košice - mestská časť Sídlisko KVP
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 225 z roku 2022 dňa 24.11.2022
 • Spisová značka - súd 26K/14/2019
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 26K/14/2019 S1204
Text

Ing. Dagmar Prividi, PhD.,  správca úpadcu: ABASK RECYCLING s.r.o., IČO: 44655339, so sídlom Trieda KVP 1, 04023 Košice, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola prihlásená pohľadávka veriteľa:

č. 1: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256, v celkovej sume 4.096,10 EUR;

č. 2: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256, v celkovej sume 444,17 EUR;

č. 3: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256, v celkovej sume 72,09 EUR;

č. 4: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256, v celkovej sume 10 EUR;

 

 

Ing. Dagmar Prividi, PhD.

správca konkurznej podstaty