Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 32K/27/2021

STEEL MAXX, s.r.o.

 • Úpadca STEEL MAXX, s.r.o.
  IČO: 44643322
  Štós 209 / 0
  04426  Štós
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 225 z roku 2022 dňa 24.11.2022
 • Spisová značka - súd 32K/27/2021
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 32K/27/2021 S1734
Text

Mgr. Richard Žolna, správca konkurznej podstaty úpadcu: STEEL MAXX, s.r.o. so sídlom Štós 209, 044 26 Štós, IČO: 44 643 322 týmto v súlade s ust. § 85 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 32K/27/2021 S1734 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, v pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 – 12.00   12.30 – 14.30 hod., prípadne na inom mieste podľa dohody.

Navrhovaný termín nahliadania do správcovského spisu je nevyhnutné vopred nahlásiť správcovi doručenou písomnou žiadosťou na uvedenej adrese alebo elektronicky na e-mailovej adrese: zolna.spravca@gmail.com.

 

Mgr. Richard Žolna

Správca konkurznej podstaty

zn. správcu: S 1734