Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 30K/3/2021

KPN, s.r.o.

 • Úpadca KPN, s.r.o.
  IČO: 36202967
  Odorínska cesta 1 / 0
  05201  Spišská Nová Ves
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 21 z roku 2023 dňa 31.1.2023
 • Spisová značka - súd 30K/3/2021
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 30K/3/2021 S1587
Text

Vyhlásenie ponukového konania č. 1 na predaj majetku úpadcu – VIII. kolo

Vyhlasovateľ JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587 ako správca úpadcu: KPN, s.r.o., Odorínska cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 202 967 (ďalej len „Úpadca“) týmto v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje VIII. kolo ponukového konania č. 1 na predaj majetku úpadcu, ktorým sú hnuteľné veci úpadcu rozdelené do nižšie uvedených súborov, pričom predmetný súpis všeobecnej podstaty je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 97/2021 zo dňa 21.05. 2021 (ďalej len „Hnuteľné veci“).

Hnuteľné veci sa speňažujú ako nižšie uvedené súbory – nie je ich možné nadobudnúť samostatne.

Súbor č. 2 - Nábytok: 38, 39, 59 - 69, 76 – 81, 93, 105, 124, 158 – 164, 170 - 177, 185 - 192, 225, 236, 237, 240, 244. (ďalej len „Súbor č. 2“) Súpisová hodnota všetkých uvedených položiek spolu je vo výške 2 186,- EUR;

Súbor č. 3 – PC + príslušenstvo: 50 - 52, 56 - 58, 71 - 73, 83, 85, 94 - 100, 123, 151, 154, 166, 182 - 184, 194 - 196, 238, 239. (ďalej len „Súbor č. 3“) Súpisová hodnota všetkých uvedených položiek spolu je vo výške 4 513,- EUR.

Predmet ponuky bude speňažený v zmysle podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu; v prípade ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania nie je stanovená, t.j. je bez obmedzenia. Výška kúpnej ceny však podlieha schváleniu príslušného orgánu.

Lehota na predkladanie ponúk je 14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku; ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk najbližší nasledujúci pracovný deň).

Písomnú ponuku je možné doručiť  poštou, do elektronickej schránky správcu alebo aj osobne  (a to po predošlej dohode do 16:00 hod. posledného dňa lehoty) v zalepenej obálke na adresu: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, s označením čísla ponukového konania a jeho kola, označenie súboru,  spisovú značku konkurzu s označením neotvárať.   Príklad označenia obálky: „Ponukové konanie č. 1 – VIII. kolo, Súbor č. 1,  30K/3/2021 – Neotvárať!“

Otázky ohľadom predmetu ponuky je možné adresovať na: kubrikova.spravca@gmail.com.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potencionálny záujemca e-mailom na základe jeho predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie Podmienok ponukového konania možno e-mailom na: kubrikova.spravca@gmail.com. Správca si ako vyhlasovateľ zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.

JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca