Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. Z-2-3K/308/1995

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo

 • Úpadca Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
  IČO: 00193178
  Modrany 94633
  94633  Modrany
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 205 z roku 2011 dňa 25.10.2011
 • Spisová značka - súd Z-2-3K/308/1995
 • Spisová značka - správca S201101
Text

Vyhodnotenie III. kola ponukového konania na majetok úpadcu

Na základe uznesenia Krajského súdu sp. zn. Z-2-3K/308/1995, v Bratislave zo dňa 13.09.2011 som bola ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu: Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo so sídlom 946 33 Modrany, IČO: 00 193 178, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr, vl.č. 62/N.

V čase môjho ustanovenia do funkcie už bolo začaté III. kolo ponukového konania predošlým správcom JUDr. Evou Rezníčkovou – Hlaváčovou, so sídlom Farská 12, Nitra. Ponukové konanie bolo zverejnené v denníku Pravda, zo dňa 03.09.2011.

Podľa podmienok ustanovených správcom pre III. kolo ponukového konania, ktoré boli na vyžiadanie v sídle kancelárie správcu, mohli záujemcovia podľa podmienok tam uvedených predkladať svoje ponuky na odkúpenie majetku úpadcu. Predmetom III. kola ponukového konania boli tieto nehnuteľnosti:

A)   LV č. 1894, parcely číslo: 1214, 1427, 1430, 1436, 1440, 1661/1, 1661/3, 1665, 1666/1, 1668/1, 3007/1, 3007/2, 3011, 30125, 3015 – lesné pozemky a lesné porasty, ocenené v znaleckom posudku č. 21/2010 ;

B)   LV č. 2113 a 2509 – parcely ocenené v znaleckom posudku č. 29/2010.

Uzávierka verejného ponukového konania bola podľa podmienok stanovených a zverejnených predchádzajúcim správcom ku dňu 03.10.2011 do 13,00h v kancelárii správcu. Otváranie obálok bolo podľa podmienok stanovené na deň 05.10.2011 o 10,00h na KS v Bratislave.

Do III. kola verejného ponukového konania, sa prihlásil p. Mikloš Martin, nar. 12.05.1975, 95843 Krásno 125, Slovenská republika (ďalej len „Martin Mikloš“). Návrh kúpnej ceny bol 40.000,00 EUR (slovom štyridsať tisíc eur), ktorý mi obálku priniesol do mojej správcovskej kancelárie dňa 03.10.2011 o 15,00h.

Súčasťou obálky boli tiež tieto dokumenty:

a)    Dokument s názvom : Návrh kúpnej ceny (1x)

b)    Dokument s názvom : Potvrdenie (1x)

c)    Dokument s názvom : Prehlásenie (1x)

d)    Dokument s názvom : Kópia občianskeho preukazu (1x)

e)    Dokument s názvom : Kópia rodného listu (1x)

V zmysle vyššiuvedeného vyhodnocujem predloženú ponuku nasledovne:

Ponuku predloženú v III. kole verejného ponukového konania, predloženú p. Martinom Miklošom, odmietam, a to z nasledovných dôvodov:

a)    Ponuka bola doručená správcovi o 15,00h dňa 03.10.2011, t.j. (2) dve hodiny po stanovenom čase určeného v podmienkach verejnej obchodnej súťaže, t.j. 13,00h;

b)    Cena ponuky vo výške 40.000,00 EUR, zohľadňuje iba 6,3% zo znaleckej hodnoty nehnuteľnosti, čo je cena, ktorá sa javí ako neprimerane nízka. Predmetnú ponuku som dala na vyjadrenie Veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava  IČO: 35776005, zapísanej v OR OS BA I., odd Sa, vložka č. 2257/B, ktorý vyjadril svoje zamietavé stanovisko k ponúknutej cene 40.000 EUR. Cena nehnuteľnosti podľa znaleckých posudkov č. 21/2010 a 29/2010 je stanovená na celkovú sumu (563.028,08 EUR + 72.100,00 EUR, t.j. 635.128,08 EUR) ;

Z uvedených dôvodov odmietam ponuku p. Martina Mikloša predloženú v III. kole verejného ponukového konania s návrhom kúpnej ceny 40.000,00 EUR.

Prílohy:

-       Kópia zápisnice z otvárania obálok (1x)

-       Kópia úradného záznamu o prijatí obálky od p. Martina Mikloša dňa 03.10.2011 o 15,00h

-       Vyjadrenie veriteľa ( Návrh na odmietnutie ponuky na predaj majetku) zo dňa 14.10.2011