Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
  IČO: 00009199
  Sladovnícka 13
  917 01   Trnava
 • Druh Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 237 z roku 2011 dňa 12.12.2011
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S 1138
Text

I.         Všeobecná časť

Dňa 12.09.2007 Okresný súd Trnava vydal Uznesenie, č.k.: 25K/2/2007-70 o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik, sídlo: Trnava, IČO: 00 009 199, zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Pš, vložka č. 23/T (ďalej len „Úpadca“); za správcu konkurznej podstaty Úpadcu bol ustanovený Mgr. Peter Ondreička, so sídlom: Paulínska 24, 917 01 Trnava, zápis v zozname správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1210 (ďalej len „Predchádzajúci správca“). V súlade s ust. § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v spojení s ust. § 196 ods. 4 ZoKR a v spojení s ust. § 171 ods. 2 z.č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“), Uznesenie o vyhlásení konkurzu na majetok Úpadcu a ustanovení Predchádzajúceho správcu nadobudlo vykonateľnosť dňa 19.09.2007; uvedený deň (19.09.2007) je nasledujúcim dňom po dni zverejnenia Uznesenia v Obchodnom vestníku č. 180B/2007 zo dňa 18.09.2007.

Dňa 12.12.2007 Okresný súd Trnava vydal Uznesenie, č.k.: 25K/2/2007-823 o výmene správcu; za nového správcu konkurznej podstaty Úpadcu bol v súlade s ust. § 36 ods. 3 ustanovený Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom: Františkánska 30, 917 01 Trnava (v súčasnosti: Františkánska 22, 917 01 Trnava), zápis v zozname správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1138 (ďalej len „Správca“). V súlade s ust. § 199 ods. 9 ZoKR v spojení s ust. § 196 ods. 4 ZoKR a v spojení s ust. § 171 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, Uznesenie o výmene správcu nadobudlo vykonateľnosť dňa 19.12.2007; uvedený deň (19.12.2007) je nasledujúcim dňom po dni zverejnenia Uznesenia v Obchodnom vestníku č. 244B/2007 zo dňa 18.12.2007.

Dňa 01.06.2011 veriteľský výbor uložil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu - uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva bytu č. 14 medzi Správcom na strane predávajúceho, Marekom Augustínom, trvale bytom: Dolné Orešany 540, 919 02 Dolné Orešany, a Ing. Andreou Augustínovou, rod. Adamičkovou na strane kupujúcich (ďalej len „Marek Augustín a Andrea Augustínová“), predmetom ktorej je odplatný prevod Bytu č. 14, na 5. nadzemnom podlaží v bytovom dome – bytový dom – 24 b.j. na Nerudovej ul. č. 13 v Trnave, vchod č. 13, označenom súp. č. 6031, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10564 vydaný Správou katastra Trnava, postavenom na parc. č. 8399/122, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 228 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 6035 vydaný Správou katastra Trnava. Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2299/100000 (podľa ust. § 5 ods. 1 písm. b Zákona) na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu – bytový dom – 24 b.j. na Nerudovej ul. č. 13 v Trnave, vchod č. 13, označenom súp. č. 6031, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 10564 vydaný Správou katastra Trnava, postavenom na parc. č. 8399/122, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 228 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 6035 vydaný Správou katastra Trnava za cenu 25.000 Eur (ďalej len „Byt č. 14“).

Dňa 14.06.2011 Správca uzatvoril s Marekom Augustínom a Andreou Augustínovou Dohodu o urovnaní, na základe ktorej boli dojednané podmienky urovnania sporných nárokov voči Úpadcovi týkajúce sa nájomnej zmluvy a práva kúpy Bytu za zostatkovú cenu  v prospech Mareka Augustína a Andrey Augustínovej.

Dňa 14.06.2011 Správca uzatvoril s Marekom Augustínom a Andreou Augustínovou Zmluvu o prevode vlastníctva bytu, na základe ktorej bolo rozhodnutím Správy katastra Trnava pod V – 3038/11 zo dňa 15.06.2011 zapísané vlastnícke právo k Bytu č. 14 v prospech Mareka Augustína a Andrey Augustínovej.

Dňa 24.06.2011 veriteľský výbor uložil Správcovi záväzný pokyn na rozvrh výťažku zo speňaženia súboru vyššie uvedeného bytu tvoriacich všeobecnú podstatu pre nezabezpečených veriteľov.

II.        Rozvrhová časť

V zmysle ust. § 98 ods. 1 ZoKR: „Po speňažení každej štvrtiny majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov rozvrh výťažku zo speňaženia tohto majetku (ďalej len "čiastkový rozvrh výťažku"). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh čiastkového rozvrhu výťažku a určí veriteľskému výboru lehotu 30 dní na jeho schválenie od jeho zverejnenia. Návrh čiastkového rozvrhu výťažku správca ešte pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“

V súlade so skutočnosťami uvedenými vo všeobecnej časti tohto rozvrhu Správca speňažil časť všeobecnej podstaty Úpadcu, ktorá podľa ocenenia uvedeného v súpise všeobecnej podstaty Úpadcu nepredstavovala sumu viac ako 1/4 celkovej hodnoty konkurznej podstaty Úpadcu. Piaty čiastkový rozvrh bol pripravený na základe záväzného pokynu veriteľského výboru, uvedený pokyn veriteľského výboru nie je v rozpore s ust. § 98 ods. 1 ZoKR, pretože ust. § 98 ods. 1 ZoKR neukladá zákonný zákaz vyhotovenia a schválenia rozvrhu po speňažení majetku v sume menej ako je 1/4 celkovej hodnoty konkurznej podstaty Úpadcu.

V zmysle ust. § 96 ods. 4 ZoKR: „Pri každej sume výťažku sa v rozvrhu uvedie opis príslušnej súpisovej zložky majetku, spôsob jej speňaženia, dôvod výberu tohto spôsobu speňaženia, označenie nadobúdateľa a ďalšie podstatné okolnosti týkajúce sa priebehu tohto speňažovania.“

V súlade s citovaným ustanovením ZoKR, Správca predkladá prehľad speňaženia časti všeobecnej podstaty Úpadcu :

Prehľad speňaženia časti všeobecnej podstaty Úpadcu - Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze 

Por.č.

Súpisové zložky majetku

Spôsob speňaženia

Dôvod výberu speňaženia

Označenie nadobúdateľa

Ďalšie okolnosti

 

Opis

Opis

Opis

Meno a priezvisko

Opis

1

Byt č. 14

Predaj majetku v zmysle ust. § 92 ods. 5 ZKR v spojení s ust. z.č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení

Záväzný pokyn Veriteľského výboru, Urovnanie pred skončením sporového konania

Marek Augustín, Andrea Augustínová

Prehľad výťažkov zo speňaženia časti všeobecnej podstaty Úpadcu - Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze 

Por.č.

Súpisové zložky majetku

Výťažok zo speňaženia

Označenie nadobúdateľa

 

Opis

v EUR  

Meno a priezvisko

1

Byt č. 14

25.000,- EUR

Marek Augustín a Andrea Augustínová

VÝŤAŽOK SPOLU:

25.000 EUR

V zmysle ust. § 96 ods. 2 ZoKR: „Rozvrh obsahuje v prehľadnom členení jednotlivé celkové sumy výťažkov priradených k súpisovým zložkám majetku, ktoré sú predmetom rozvrhu, spolu so sumami pohľadávok proti podstate, ktoré sú priradené k týmto súpisovým zložkám majetku, a výslednú sumu výťažku určenú na uspokojenie zabezpečeného veriteľa alebo nezabezpečených veriteľov.“

V zmysle ust. § 96 ods. 5 ZoKR: „Pri každej sume pohľadávky proti podstate sa v rozvrhu uvedie právny dôvod, čas vzniku, čas uspokojenia a veriteľ pohľadávky proti podstate, ako aj dôvod jej priradenia k príslušnej súpisovej zložke majetku.“

V súlade s citovaným ustanovením ZoKR, správca predkladá nasledovný prehľad pohľadávok proti všeobecnej podstate Úpadcu :

Prehľad pohľadávok proti podstate

Por.č.

Veriteľ pohľadávky proti podstate

Celková nominálna suma pohľadávok proti podstate

Právny dôvod vzniku

Čas vzniku

Čas uspokojenia

Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku

 

Názov

V EUR

Opis

Dátum

Dátum

Opis

1

Okresný súd Trnava

 

50 EUR 

Súdny poplatok za vedenie konkurzného konania

Speňažením majetku ( § 5 ods. 1 písm. e z.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch )

neuhradené

Pohľadávka proti všeobecnej podstate

2

Ing. Ján Piskla

90  EUR

Vyhotovenie znaleckého posudku

10.11.2010

neuhradené

Náklad speňaženia konkurznej podstaty

3

Mestský  úrad

 

 

12  EUR

Úradne osvedčené kópie,  uznesenia)

10.11.2010

uhradené

Náklad speňaženia konkurznej podstaty

4

JUDr. Iveta Vašková – Notársky úrad

13,61 Eur

Osvedčenie podpisu predávajúceho

13.06.2011

uhradené

Náklad speňaženia konkurznej podstaty

Celkom

165,61 EUR

 

 

 

 

Prehľad prepočtov výťažku časti všeobecnej podstaty Úpadcu - Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

P.č.

Súpisové zložky majetku

Súpisová hodnota (znalecká)

Relatívny podiel

Výťažok zo speňaženia  časti všeobecnej podstaty v EUR

Celková nominálna suma pohľadávok proti podstate v EUR

Výsledná suma určená na uspokojenie  prepočet na súpisové zložky majetku v EUR

 

Opis

v EUR

V %

v EUR

v EUR 

v EUR

1

Byt č. 14 

25.000 EUR

100 %

25.000 EUR

165,61EUR

24.834,39 EUR

 

SPOLU

25.000 EUR

100,00 %

25.000 EUR

165,61 EUR

24.834,39 UR

V zmysle ust. § 43 ods. 1 druhá veta ZoKR: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má správca nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.“

V zmysle ust. § 43 ods. 2 druhá veta ZoKR: „Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.“

V zmysle ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZoKR (ďalej len „Vyhláška“): „Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto: a) zo sumy výťažku do 33,19 eura 16%, b) zo sumy výťažku nad 33,19 eura 15%,c) zo sumy výťažku nad 331,94 eura 14%,d) zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura 13%,e) zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura 12%,f) zo sumy výťažku nad 331 939,19 eura 3%, g) zo sumy výťažku nad 3 319 391,89 eura 1%.“

V súlade s citovanými ustanoveniami ZoKR a Vyhlášky, správca predkladá výpočet odmeny SKP za speňaženie vyššie uvedených nehnuteľných vecí, ktoré boli speňažené samostatne :

Výpočet odmeny SKP za speňaženie nehnuteľnej veci Úpadcu byt č. 14 podľa ust. § 20 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.

Por.č.

Prehľad výšky odmeny SKP za speňaženie nehnuteľnosti podľa § 20 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.

Paušálne sumy v EUR

Výťažok zo speňaženia v EUR

Výpočet odmeny SKP v EUR

1

a) zo sumy výťažku do 33,19 eura 16%,

 5,3104 EUR   

 

 

2

b) zo sumy výťažku nad 33,19 eura 15%,

 44,8125 EUR 

 

 

3

c) zo sumy výťažku nad 331,94 eura 14%,

 418,243 EUR

 

 

4

d) zo sumy výťažku nad 3.319,39 eura 13%,

2796,95 EUR 

24.834,39 EUR

3.265,32 EUR

V zmysle nálezu Ústavného súdu SR PL ÚS 1/2011-13 zo dňa 19.01.2011: „Ak z právneho poriadku v zákonnej právnej úprave dane z pridanej hodnoty výslovne (explicitne) vyplýva povinnosť správcu konkurznej podstaty, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, k vyúčtovanej cene každej poskytnutej služby uplatniť daň z pridanej hodnoty, potom súd rozhodujúci o odmene správcu konkurznej podstaty je mu povinný daň z pridanej hodnoty v zodpovedajúcej sume priznať; v opačnom prípade je takéto rozhodnutie z ústavno-právneho hľadiska neakceptovateľné.“

V súlade s uvedeným, odmena Správcu za speňaženie jednotlivých nehnuteľných vecí bola vypočítaná v súlade s ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky a predstavuje sumu celkom 3.918,38 EUR s DPH; táto pohľadávka proti podstate nebola uspokojená.

Výpočet sumy určenej na uspokojenie konkurzných veriteľov po odpočítaní pohľadávok proti podstate a odmeny SKP

Por.č.

Položka

EURO

A

Výťažok zo speňaženia

 

25.000 EUR

A.I

Výťažok z predaja nehnuteľných vecí (celkom)

 

25.000 EUR

B

Pohľadávky proti všeobecnej podstate celkom

165,61EUR   

B.I

Súdny poplatok za speňaženie všeobecnej podstaty

50 EUR

B.II

Náklady vypracovania znaleckých posudkov

90 EUR

B.III

Náklady – notárske poplatky za overenie podpisov

13,61 EUR

B.IV

Náklady – správne poplatky za overenie listín

12 EUR

C

Odmena SKP

3.918,38 EUR 

C.I

Odmena SKP- zo speňaženia nehnuteľnej veci bytu č. 14  po odpočítaní pohľadávok proti podstate

3.265,32 EUR

D

Suma zo speňaženia celkom po odpočítaní pohľadávok proti podstate a odmeny SKP

20.916,01 EUR 

D.I

Suma zo speňaženia časti všeobecnej podstaty k piatemu čiastkovému rozvrhu

20.916,01 EUR

 

Suma určená veriteľom k piatemu čiastkovému rozvrhu

20.916,01 EUR

Celková výška (uspokojených ako aj neuspokojených) pohľadávok proti všeobecnej podstate, vrátane odmeny Správcu (s DPH) predstavuje sumu  4.083,99 EUR.

Výťažok po uspokojení pohľadávok proti podstate, odmeny Správcu predstavuje sumu 20.916,01 EUR.

V súlade s ustanovením § 96 ods. 1 a ods. 3 ZoKR, správca predkladá návrh piateho čiastkového rozvrhu podľa nasledovného prehľadu nezabezpečených veriteľov:

Piaty čiastkový rozvrh výťažku všeobecnej podstaty Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 Por.č.

Veriteľ

Zistená suma

Podiel

Na rozvrh

 

Názov/obchodné meno

v EUR

v %

v EUR

1

HALAND s.r.o., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 642 771

624 009,29 EUR   

7,624834   

1.594,81 EUR

2

KK Development, spol. s r.o., Komárňanská 71, 821 09 Bratislava, IČO: 31 343 104

1 269 812,06 EUR   

15,515965   

3.245,32 EUR

3

MESTO TRNAVA, Hlavná 1, Trnava, IČO: 00313114

509,22 EUR   

0,006222   

1,30EUR

4

NOBAPAN, spol. s r.o., Hany Meličkovej 27, 841 05 Bratislava, IČO: 36 372 081

3 238 601,85 EUR   

39,572811   

8.277,05 EUR

5

MYRDDIN and partners, s.r.o., Jánošíková 960/9, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 36 419 788 (pôvodne SCARLETT Slovakia, s.r.o.)

2 994 843,90 EUR   

36,594308   

7.654,07 EUR

6

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave – Pobočka Trnava)

55 917,69 EUR   

0,683264   

142,91 EUR

7

SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

212,44 EUR   

0,002596   

0,54 EUR

Spolu

   8 183 906,47   

100,00   

20.916,01 EUR

 Rozvrh 

Veriteľský výbor v právnej veci úpadcu - Trnavské automobilové závody, š.p. v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199 o návrhu rozvrhu speňaženej všeobecnej podstaty rozhodol

takto:

schvaľuje piaty čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty podľa nasledovného prehľadu:

-            na uspokojenie pohľadávok proti všeobecnej podstate pripadá suma 165,61 EUR

-            na odmenu Správcu za speňaženie všeobecnej podstaty suma 3.918,38 EUR vrátane DPH.

-            na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov podľa nasledovného prehľadu:

Piaty čiastkový rozvrh výťažku všeobecnej podstaty Úpadcu - Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 

Por.č.

Veriteľ

 Zistená suma

Podiel

Na rozvrh

 

 

Názov/obchodné meno

 v EUR

v  %

 v EUR

 

1

HALAND s.r.o., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 642 771

624 009,29   

7,624834   

1.594,81 EUR

 

2

KK Development, spol. s r.o., Komárňanská 71, 821 09 Bratislava, IČO: 31 343 104

1 269 812,06   

15,515965   

3.245,32 EUR

 

3

MESTO TRNAVA, Hlavná 1, Trnava, IČO: 00313114

509,22   

0,006222   

1,30EUR

 

4

NOBAPAN, spol. s r.o., Hany Meličkovej 27, 841 05 Bratislava, IČO: 36 372 081

3 238 601,85   

39,572811   

8.277,05 EUR

 

5

MYRDDIN and partners, s.r.o., Jánošíková 960/9, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 36 419 788 (pôvodne SCARLETT Slovakia, s.r.o.)

2 994 843,90   

36,594308   

7.654,07 EUR

 

6

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave – Pobočka Trnava)

55 917,69   

0,683264   

142,91 EUR

 

7

SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

212,44   

0,002596   

0,54 EUR

 

Spolu

   8 183 906,47   

100,00   

20.916,01 EUR