Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
  IČO: 00009199
  Sladovnícka 13
  917 01   Trnava
 • Druh Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 237 z roku 2011 dňa 12.12.2011
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S 1138
Text

I.         Všeobecná časť

Dňa 12.09.2007 Okresný súd Trnava vydal Uznesenie, č.k.: 25K/2/2007-70 o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik, sídlo: Trnava, IČO: 00 009 199, zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Pš, vložka č. 23/T (ďalej len „Úpadca“); za správcu konkurznej podstaty Úpadcu bol ustanovený Mgr. Peter Ondreička, so sídlom: Paulínska 24, 917 01 Trnava, zápis v zozname správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1210 (ďalej len „Predchádzajúci správca“). V súlade s ust. § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v spojení s ust. § 196 ods. 4 ZoKR a v spojení s ust. § 171 ods. 2 z.č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“), Uznesenie o vyhlásení konkurzu na majetok Úpadcu a ustanovení Predchádzajúceho správcu nadobudlo vykonateľnosť dňa 19.09.2007; uvedený deň (19.09.2007) je nasledujúcim dňom po dni zverejnenia Uznesenia v Obchodnom vestníku č. 180B/2007 zo dňa 18.09.2007.

Dňa 12.12.2007 Okresný súd Trnava vydal Uznesenie, č.k.: 25K/2/2007-823 o výmene správcu; za nového správcu konkurznej podstaty Úpadcu bol v súlade s ust. § 36 ods. 3 ustanovený Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom: Františkánska 30, 917 01 Trnava (v súčasnosti: Františkánska 22, 917 01 Trnava), zápis v zozname správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1138 (ďalej len „Správca“). V súlade s ust. § 199 ods. 9 ZoKR v spojení s ust. § 196 ods. 4 ZoKR a v spojení s ust. § 171 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, Uznesenie o výmene správcu nadobudlo vykonateľnosť dňa 19.12.2007; uvedený deň (19.12.2007) je nasledujúcim dňom po dni zverejnenia Uznesenia v Obchodnom vestníku č. 244B/2007 zo dňa 18.12.2007.

Dňa 03.07.2011 bol vypracovaný znalecký posudok č. 41/2011 (ďalej len „Znalecký posudok“), znalcom Ing. Ján Piskla, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 912744 (ďalej len „Znalec“); podľa Znaleckého posudku všeobecná hodnota súpisových zložiek majetku Úpadcu Dňa 03.07.2011 bol vypracovaný znalecký posudok č. 41/2011 (ďalej len „Znalecký posudok“), znalcom Ing. Ján Piskla, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 912744 (ďalej len „Znalec“); podľa Znaleckého posudku všeobecná hodnota súpisových zložiek majetku Úpadcu predstavuje sumu 1.240.000,- Eur.

Dňa 27.06.2011 veriteľský výbor uložil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu ktorými sú pozemky zapísané v súpise majetkovej podstaty Úpadcu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 239B/2007 zo dňa 11.12.2007 (ďalej len „Obchodný vestník“) podľa nasledovného prehľadu:

-          Pozemok, parc.č. 8598/8, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1.019 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

-          Pozemok, parc.č. 8598/10, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 133 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

-          Pozemok, parc.č. 8598/20, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 489 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

-          Pozemok, parc.č. 8598/21, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 74 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

-          Pozemok, parc.č. 8598/22, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 699 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

-          Pozemok, parc.č. 8598/58, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 10.410 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

-          Pozemok, parc.č. 8598/103, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1.857 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

-          Pozemok, parc.č. 8598/109, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 56 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

-          Pozemok, parc.č. 8598/119, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 3 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

-          Pozemok, parc.č. 8598/162, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 757 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

-          Pozemok, parc.č. 8598/195, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 984 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

-          Pozemok, parc.č. 8598/210, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 635 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

-          Pozemok, parc.č. 8603/1, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 9.291 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

-          Pozemok, parc.č. 8603/2, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 167 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava

(ďalej len „Pozemky“) v súlade so žiadosťou správcu.

Dňa 11.07.2011 bola uzavretá Zmluva o vykonaní dražby (ďalej len „Zmluva“) medzi Správcom na strane navrhovateľa a spoločnosťou AUKČNÁ AGENTÚRA, s.r.o., sídlo: Františkánska 22, 917 01 Trnava, IČO: 36 717 525 (ďalej len „Dražobník“) na strane dražobníka; predmetom Zmluvy bolo organizovanie a vykonanie dražby súboru Nehnuteľností Úpadcu.

Dňa 19.08.2011 sa konala dobrovoľná dražba (ďalej len „Dražba“) súboru Nehnuteľností Úpadcu v sídle navrhovateľa v súlade s platnými ustanoveniami § 92 ods. 1 písm. b) ZoKR a v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“).

Na Dražbe zo dňa 19.08.2011 došlo k udeleniu príklepu úspešnému vydražiteľovi – ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o., sídlo: Coburgova 48, Trnava 917 01, IČO: 31 417 361 (ďalej len „Vydražiteľ“) za cenu dosiahnutú vydražením celkom v sume 657.000 Eur (slovom šesťstopäťdesiatsedemtisíc Eur; ďalej len „Cena“). V zákonnej pätnásť (15) dňovej lehote od udelenia príklepu došlo k zaplateniu zostatku Ceny celkom v sume 608.000 Eur (slovom šesťstoosemtisíc Eur), zostatok ceny dosiahnutej vydražením = 608.000 Eur za vydražený súbor Nehnuteľností Úpadcu, na základe čoho došlo k prechodu vlastníckeho práva na Vydražiteľa v súlade s ust. § 27 ods. 1 ZoDD. 

Dňa 21.09.2011 veriteľský výbor uložil Správcovi záväzný pokyn na rozvrh výťažku zo speňaženia súboru vyššie uvedených Pozemkov tvoriacich všeobecnú podstatu pre nezabezpečených veriteľov.

II.        Rozvrhová časť

V zmysle ust. § 98 ods. 1 ZoKR: „Po speňažení každej štvrtiny majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov rozvrh výťažku zo speňaženia tohto majetku (ďalej len "čiastkový rozvrh výťažku"). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh čiastkového rozvrhu výťažku a určí veriteľskému výboru lehotu 30 dní na jeho schválenie od jeho zverejnenia. Návrh čiastkového rozvrhu výťažku správca ešte pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“

 V súlade so skutočnosťami uvedenými vo všeobecnej časti tohto rozvrhu Správca speňažil časť všeobecnej podstaty Úpadcu, ktorá podľa ocenenia uvedeného v súpise všeobecnej podstaty Úpadcu nepredstavovala sumu viac ako 1/4 celkovej hodnoty konkurznej podstaty Úpadcu. Siedmy čiastkový rozvrh bol pripravený na základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 01.07.2011 uvedený pokyn veriteľského výboru nie je v rozpore s ust. § 98 ods. 1 ZoKR, pretože ust. § 98 ods. 1 ZoKR neukladá zákonný zákaz vyhotovenia a schválenia rozvrhu po speňažení majetku v sume menej ako je 1/4 celkovej hodnoty konkurznej podstaty Úpadcu.

V zmysle ust. § 96 ods. 4 ZoKR: „Pri každej sume výťažku sa v rozvrhu uvedie opis príslušnej súpisovej zložky majetku, spôsob jej speňaženia, dôvod výberu tohto spôsobu speňaženia, označenie nadobúdateľa a ďalšie podstatné okolnosti týkajúce sa priebehu tohto speňažovania.“

V súlade s citovaným ustanovením ZoKR, Správca predkladá prehľad speňaženia časti všeobecnej podstaty Úpadcu :

Prehľad speňaženia časti všeobecnej podstaty Úpadcu - Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze 

Por.č.

Súpisové zložky majetku

Spôsob speňaženia

Dôvod výberu speňaženia

Označenie nadobúdateľa

Ďalšie okolnosti

 

Opis

Opis

Opis

Meno a priezvisko

Opis

1.

pozemok, parc.č. 8598/8, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1.019 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

Predaj majetku prostredníctvom dražobníka

Záväzný pokyn Veriteľského výboru,

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

Príklep udelený účastníkovi dražby s najvyšším urobeným podaním

2.

pozemok, parc.č. 8598/10, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 133 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

Predaj majetku prostredníctvom dražobníka

Záväzný pokyn Veriteľského výboru,

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

Príklep udelený účastníkovi dražby s najvyšším urobeným podaním

3.

pozemok, parc.č. 8598/20, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 489 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

Predaj majetku prostredníctvom dražobníka

Záväzný pokyn Veriteľského výboru,

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

Príklep udelený účastníkovi dražby s najvyšším urobeným podaním

4.

pozemok, parc.č. 8598/21, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 74 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

Predaj majetku prostredníctvom dražobníka

Záväzný pokyn Veriteľského výboru,

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

Príklep udelený účastníkovi dražby s najvyšším urobeným podaním

5.

 

pozemok, parc.č. 8598/22, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 699 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

Predaj majetku prostredníctvom dražobníka

Záväzný pokyn Veriteľského výboru,

 

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

Príklep udelený účastníkovi dražby s najvyšším urobeným podaním

6.

 

pozemok, parc.č. 8598/58, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 10.410 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

Predaj majetku prostredníctvom dražobníka

Záväzný pokyn Veriteľského výboru,

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

Príklep udelený účastníkovi dražby s najvyšším urobeným podaním

7.

pozemok, parc.č. 8598/103, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1.857 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

Predaj majetku prostredníctvom dražobníka

Záväzný pokyn Veriteľského výboru,

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

Príklep udelený účastníkovi dražby s najvyšším urobeným podaním

8.

pozemok, parc.č. 8598/109, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 56 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

Predaj majetku prostredníctvom dražobníka

Záväzný pokyn Veriteľského výboru,

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

Príklep udelený účastníkovi dražby s najvyšším urobeným podaním

9.

pozemok, parc.č. 8598/119, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 3 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

Predaj majetku prostredníctvom dražobníka

Záväzný pokyn Veriteľského výboru,

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

Príklep udelený účastníkovi dražby s najvyšším urobeným podaním

10.

pozemok, parc.č. 8598/162, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 757 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

Predaj majetku prostredníctvom dražobníka

Záväzný pokyn Veriteľského výboru,

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

Príklep udelený účastníkovi dražby s najvyšším urobeným podaním

11.

pozemok, parc.č. 8598/195, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 984 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

Predaj majetku prostredníctvom dražobníka

Záväzný pokyn Veriteľského výboru,

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

Príklep udelený účastníkovi dražby s najvyšším urobeným podaním

12.

pozemok, parc.č. 8598/210, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 635 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

Predaj majetku prostredníctvom dražobníka

Záväzný pokyn Veriteľského výboru,

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

Príklep udelený účastníkovi dražby s najvyšším urobeným podaním

13.

pozemok, parc.č. 8603/1, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 9.291 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

Predaj majetku prostredníctvom dražobníka

Záväzný pokyn Veriteľského výboru,

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

Príklep udelený účastníkovi dražby s najvyšším urobeným podaním

14.

pozemok, parc.č. 8603/2, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 167 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

Predaj majetku prostredníctvom dražobníka

Záväzný pokyn Veriteľského výboru,

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

Príklep udelený účastníkovi dražby s najvyšším urobeným podaním

Prehľad výťažkov zo speňaženia časti všeobecnej podstaty Úpadcu - Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze 

Por.č.

Súpisové zložky majetku

Výťažok zo speňaženia

Označenie nadobúdateľa

 

Opis

v EUR  

Meno a priezvisko

1.

pozemok, parc.č. 8598/8, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1.019 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

Súbor nehnuteľností

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

2.

pozemok, parc.č. 8598/10, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 133 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

 

 

 

 

 

Súbor nehnuteľností

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

3.

pozemok, parc.č. 8598/20, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 489 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

 

 

 

 

 

Súbor nehnuteľností

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

4.

pozemok, parc.č. 8598/21, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 74 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

 

 

 

 

 

Súbor nehnuteľností

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

5.

 

pozemok, parc.č. 8598/22, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 699 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

 

 

 

 

 

 

Súbor nehnuteľností

 

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

6.

 

pozemok, parc.č. 8598/58, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 10.410 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

 

 

 

 

 

Súbor nehnuteľností

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

7.

pozemok, parc.č. 8598/103, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1.857 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

Súbor nehnuteľností

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

8.

pozemok, parc.č. 8598/109, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 56 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

 

 

 

 

 

Súbor nehnuteľností

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

9.

pozemok, parc.č. 8598/119, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 3 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

 

 

 

 

 

Súbor nehnuteľností

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

10.

pozemok, parc.č. 8598/162, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 757 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

 

 

 

 

 

Súbor nehnuteľností

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

11.

pozemok, parc.č. 8598/195, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 984 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

 

 

 

 

 

Súbor nehnuteľností

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

12.

pozemok, parc.č. 8598/210, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 635 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

 

 

 

 

 

Súbor nehnuteľností

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

13.

pozemok, parc.č. 8603/1, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 9.291 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

 

 

 

 

 

Súbor nehnuteľností

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

14.

pozemok, parc.č. 8603/2, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 167 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

 

 

 

 

 

Súbor nehnuteľností

 

 

 

 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.

VÝŤAŽOK SPOLU:

657.000 EUR

V zmysle ust. § 96 ods. 2 ZoKR: „Rozvrh obsahuje v prehľadnom členení jednotlivé celkové sumy výťažkov priradených k súpisovým zložkám majetku, ktoré sú predmetom rozvrhu, spolu so sumami pohľadávok proti podstate, ktoré sú priradené k týmto súpisovým zložkám majetku, a výslednú sumu výťažku určenú na uspokojenie zabezpečeného veriteľa alebo nezabezpečených veriteľov.“

V zmysle ust. § 96 ods. 5 ZoKR: „Pri každej sume pohľadávky proti podstate sa v rozvrhu uvedie právny dôvod, čas vzniku, čas uspokojenia a veriteľ pohľadávky proti podstate, ako aj dôvod jej priradenia k príslušnej súpisovej zložke majetku.“

V súlade s citovaným ustanovením ZoKR, správca predkladá nasledovný prehľad pohľadávok proti všeobecnej podstate Úpadcu :

Prehľad pohľadávok proti podstate

Por.č.

Veriteľ pohľadávky proti podstate

Celková nominálna suma pohľadávok proti podstate

Právny dôvod vzniku

Čas vzniku

Čas uspokojenia

Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku

 

Názov

V EUR

Opis

Dátum

Dátum

Opis

1.

Okresný súd Trnava

 

1.314 EUR 

Súdny poplatok za vedenie konkurzného konania

Speňažením majetku ( § 5 ods. 1 písm. e z.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch )

neuhradené

Pohľadávka proti všeobecnej podstate

2.

Ing. Ján Piskla

3.000  EUR

Vyhotovenie znaleckého posudku

03.07.2011

uhradené

Náklad speňaženia konkurznej podstaty

3.

Správa katastra Trnava, Notársky úrad

62,50  EUR

Úradne osvedčené kópie (LV, kat.mapa, rozsudky, uznesenia)

20.08.2011

uhradené

Náklad speňaženia konkurznej podstaty

4.

Aukčná agentúra, s.r.o.

31.006,91 EUR

 

Náklady dražby

19.08.2011

neuhradené

Pohľadávka proti všeobecnej podstate

Celkom

35.383,41 EUR

 

 

 

 

 Prehľad prepočtov výťažku časti všeobecnej podstaty Úpadcu - Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze: 

 

P.č.

Súpisové zložky majetku

Súpisová hodnota (znalecká)

Relatívny podiel

Výťažok z predaja  podniku, prepočet na súpisové zložky majetku v EUR

Celková nominálna suma pohľadávok proti podstate v EUR

Výsledná suma určená na uspokojenie  prepočet na súpisové zložky majetku v EUR

 

Opis

v EUR

V %

v EUR

v EUR 

v EUR

1.

pozemok, parc.č. 8598/8, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1.019 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

47.495,59

3,82

25.097,40

1.351,65

23.745,75

2.

pozemok, parc.č. 8598/10, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 133 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

6.199,13

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.285

176,92

3.108,08

3.

pozemok, parc.č. 8598/20, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 489 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

22.792,29

1,84

 

 

 

 

 

 

 

 

12.088,80

651,05

11.437,75

4.

pozemok, parc.č. 8598/21, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 74 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

6.898,28

0,56

 

 

 

 

 

 

 

 

3.679,20

198,15

3.481,05

5.

 

pozemok, parc.č. 8598/22, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 699 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

32.580,39

2,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.213,40

927,05

16.286,35

6.

 

pozemok, parc.č. 8598/58, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 10.410 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

485.210,10

39,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256.624,20

13.820,76

24.2803,44

7.

pozemok, parc.č. 8598/103, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1.857 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

86.554,77

6,97

 

 

 

 

 

 

 

 

45.792,90

2.466,22

43.326,68

8.

pozemok, parc.č. 8598/109, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 56 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

2.610,16

0,21

 

 

 

 

 

 

 

 

1.379,70

74,31

1.305,39

9.

pozemok, parc.č. 8598/119, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 3 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

139,83

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

65,70

3,54

62,16

10.

pozemok, parc.č. 8598/162, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 757 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

35.283,77

2,84

 

 

 

 

 

 

 

 

18.658,80

1.004,89

17.653,91

11.

pozemok, parc.č. 8598/195, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 984 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

45.864,24

3,69

 

 

 

 

 

 

 

 

24.243,30

1.305,62

22.937,68

12.

pozemok, parc.č. 8598/210, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 635 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

29.597,35

2,38

 

 

 

 

 

 

 

 

15.636,60

842,13

14.794,47

13.

pozemok, parc.č. 8603/1, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 9.291 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

433.053,51

34,87

 

 

 

 

 

 

 

229.095,90

12.338,2

21.6757,7

14.

pozemok, parc.č. 8603/2, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 167 m2, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 5308 vedený Správou katastra Trnava,

7.783,87

0,63

 

 

 

 

 

 

 

4.139,10

222,92

3.916,18

SPOLU

1.242.063,28 EUR

100,00 %

657.000 EUR

35.383,41 EUR

621.616,59 EUR

V zmysle ust. § 43 ods. 1 druhá veta ZoKR: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má správca nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.“

V zmysle ust. § 43 ods. 2 druhá veta ZoKR: „Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.“

V zmysle ust. § 22 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZoKR (ďalej len „Vyhláška“): „Za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi odmena z výťažku takto: a) zo sumy výťažku do 331,94 eura 16%, b) zo sumy výťažku nad 331,94 eura 15%, c) zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura 14%, d) zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura 13%, e) zo sumy výťažku nad 331 939,19 eura 6%, f) zo sumy výťažku nad 3 319 391,89 eura 3%, g) zo sumy výťažku nad 33 193 918,87 eura 1%.“

 

V súlade s citovanými ustanoveniami ZoKR a Vyhlášky, správca predkladá výpočet odmeny SKP za speňaženie vyššie uvedených nehnuteľných vecí, ktoré boli speňažené samostatne :

Výpočet odmeny SKP za speňaženie nehnuteľnej veci Úpadcu podľa ust. § 22 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.

Por.č.

Prehľad výšky odmeny SKP za speňaženie nehnuteľnosti podľa § 22 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.

Paušálne sumy v EUR

Výťažok zo speňaženia v EUR

Výpočet odmeny SKP v EUR

1

a) zo sumy výťažku do 331,94 eura 16%,

 53,1104 EUR   

 

 

2

b) zo sumy výťažku nad 331,94 eura 15%,

 448,1175 EUR 

 

 

3

c) zo sumy výťažku nad 3.319,39 eura 14%,

 4.182,4342 EUR

 

 

4

d) zo sumy výťažku nad 33.193,92 eura 13%,

38.836,8851EUR 

5

e) zo sumy výťažku nad 331 939,19 eura 6%,

17.380,644EUR

621.616,59 EUR

60.901,19 EUR

V zmysle nálezu Ústavného súdu SR PL ÚS 1/2011-13 zo dňa 19.01.2011: „Ak z právneho poriadku v zákonnej právnej úprave dane z pridanej hodnoty výslovne (explicitne) vyplýva povinnosť správcu konkurznej podstaty, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, k vyúčtovanej cene každej poskytnutej služby uplatniť daň z pridanej hodnoty, potom súd rozhodujúci o odmene správcu konkurznej podstaty je mu povinný daň z pridanej hodnoty v zodpovedajúcej sume priznať; v opačnom prípade je takéto rozhodnutie z ústavno-právneho hľadiska neakceptovateľné.“

V súlade s uvedeným, odmena Správcu za speňaženie jednotlivých nehnuteľných vecí bola vypočítaná v súlade s ust. § 22 ods. 1 Vyhlášky a predstavuje sumu celkom 73.081,43 EUR s DPH; táto pohľadávka proti podstate nebola uspokojená.

Výpočet sumy určenej na uspokojenie konkurzných veriteľov po odpočítaní pohľadávok proti podstate a odmeny SKP

Por.č.

Položka

EURO

A

Výťažok zo speňaženia

 

657.000 EUR

A.I

Výťažok z predaja nehnuteľných vecí (celkom)

 

657.000 EUR

B

Pohľadávky proti všeobecnej podstate celkom

35.383,41EUR   

B.I

Súdny poplatok za speňaženie všeobecnej podstaty

1.314 EUR

B.II

Náklady vypracovania znaleckých posudkov

3.000 EUR

B.III

Aukčná agentúra, s.r.o

31.006,91 EUR

B.IV

Náklady – notárske poplatky za listín

62,50  EUR

C

Odmena SKP

73.081,43 EUR 

C.I

Odmena SKP- zo speňaženia nehnuteľnej veci po odpočítaní pohľadávok proti podstate

60.901,19  EUR

D

Suma zo speňaženia celkom po odpočítaní pohľadávok proti podstate a odmeny SKP

548.535,16 EUR 

D.I

Suma zo speňaženia časti všeobecnej podstaty k siedmemu čiastkovému rozvrhu

548.535,16EUR

 

Suma určená veriteľom k siedmemu čiastkovému rozvrhu

548.535,16 EUR

Celková výška (uspokojených ako aj neuspokojených) pohľadávok proti všeobecnej podstate, vrátane odmeny Správcu (s DPH) predstavuje sumu  108.464,84 EUR.

Výťažok po uspokojení pohľadávok proti podstate, odmeny Správcu predstavuje sumu 548.535,16 EUR.

V súlade s ustanovením § 96 ods. 1 a ods. 3 ZoKR, správca predkladá návrh siedmeho čiastkového rozvrhu podľa nasledovného prehľadu nezabezpečených veriteľov:

Siedmy čiastkový rozvrh výťažku všeobecnej podstaty Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 Por.č.

Veriteľ

Zistená suma

Podiel

Na rozvrh

 

Názov/obchodné meno

v EUR

v %

v EUR

1

HALAND s.r.o., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 642 771

624 009,29 EUR   

7,624834   

41.824,90

2

KK Development, spol. s r.o., Komárňanská 71, 821 09 Bratislava, IČO: 31 343 104

1 269 812,06 EUR   

15,515965   

85.110,52

3

MESTO TRNAVA, Hlavná 1, Trnava, IČO: 00313114

509,22 EUR   

0,006222   

34,13

4

NOBAPAN, spol. s r.o., Hany Meličkovej 27, 841 05 Bratislava, IČO: 36 372 081

3 238 601,85 EUR   

39,572811   

217.070,78

5

MYRDDIN and partners, s.r.o., Jánošíková 960/9, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 36 419 788 (pôvodne SCARLETT Slovakia, s.r.o.)

2 994 843,90 EUR   

36,594308   

200.732,65

6

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave – Pobočka Trnava)

55 917,69 EUR   

0,683264   

3.747,94

7

SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

212,44 EUR   

0,002596   

14,24

Spolu

   8 183 906,47   

100,00   

548.535,16 EU

Rozvrh 

Veriteľský výbor v právnej veci úpadcu - Trnavské automobilové závody, š.p. v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199 o návrhu rozvrhu speňaženej všeobecnej podstaty rozhodol

takto:

 schvaľuje siedmy čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty podľa nasledovného prehľadu:

-            na uspokojenie pohľadávok proti všeobecnej podstate pripadá suma 35.383,41 EUR.

-            na odmenu Správcu za speňaženie všeobecnej podstaty suma 73.081,43 EUR vrátane DPH

-            na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov podľa nasledovného prehľadu:

Siedmy čiastkový rozvrh výťažku všeobecnej podstaty Úpadcu - Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 

Por.č.

Veriteľ

 Zistená suma

Podiel

Na rozvrh

 

 

Názov/obchodné meno

 v EUR

v  %

 v EUR

 

1

HALAND s.r.o., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 642 771

624 009,29   

7,624834   

41.824,90

 

2

KK Development, spol. s r.o., Komárňanská 71, 821 09 Bratislava, IČO: 31 343 104

1 269 812,06   

15,515965   

85.110,52

 

3

MESTO TRNAVA, Hlavná 1, Trnava, IČO: 00313114

509,22   

0,006222   

34,13

 

4

NOBAPAN, spol. s r.o., Hany Meličkovej 27, 841 05 Bratislava, IČO: 36 372 081

3 238 601,85   

39,572811   

217.070,78

 

5

MYRDDIN and partners, s.r.o., Jánošíková 960/9, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 36 419 788 (pôvodne SCARLETT Slovakia, s.r.o.)

2 994 843,90   

36,594308   

200.732,65

 

6

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave – Pobočka Trnava)

55 917,69   

0,683264   

3.747,94

 

7

SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

212,44   

0,002596   

14,24

 

Spolu

   8 183 906,47   

100,00   

548.535,16 EUR