Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/2/2011

TATRA NOVA spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca TATRA NOVA spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 36314579
  Sabinovská 12
  821 02   Bratislava
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 39 z roku 2012 dňa 24.2.2012
 • Spisová značka - súd 2R/2/2011
 • Spisová značka - správca 2R/2/2011 S1382
Text

 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

                                

Vo veci úpadcu:                   TATRA NOVA spol. s r.o. v konkurze

                                               sídlo: Sabinovská 12, 821 02  Bratislava

                                               IČO: 36 314 579

Začiatok  zasadnutia:          20.02.2012 o 11.00 hod.                  

Miesto zasadnutia:              Košická 52, 821 08 Bratislava

Zvolávateľ: JUDr. Juraj Gajdošík, správca                               Zapisovateľ: Mgr. Juraj Wertlen

Na začiatku zasadnutia veriteľského výboru boli prítomní:

 

1. Správca konkurznej podstaty: JUDr. Juraj Gajdošík - osobne

2. Členovia:

Prítomní:                                                                                                      Počet hlasov:

                                                                                                                              

Slovenská republika- Daňový úrad Bratislava II                                                        1

Zast.: Mgr. Katarína Horváthová, poverená zamestnankyňa

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO : 30 807 484                                    1

Zast.: JUDr. Helena Nagyová, poverená zamestnankyňa

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO : 35937874                                               1                         

Zast.: JUDr. Lucia Hodulová, poverená zamestnankyňa                               

__________________________________________________________________________________

                                                                                              Počet hlasov:            3         

 Neprítomní:     nikto

Na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní členovia s celkovým počtom hlasov 3, zvolení prvou schôdzou veriteľov konanou 20.02.2012 o 10.00 hod.

 Program:

 Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

 1. Voľba predsedu veriteľského výboru
 2. Záver

  K bodu 1)       Otvorenie

Správca otvoril prvé zasadnutie veriteľského výboru.

Po oboznámení sa s obsahom spisu zisťuje, že členovia boli vhodným spôsobom oboznámení s termínom konania zasadnutia veriteľského výboru a s jeho obsahom.

Predseda konštatuje, že sú prítomní 3 členovia oprávnení na zasadnutí veriteľského výboru hlasovať, takže veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

 

K bodu 2)       Voľba predsedu veriteľského výboru

Predseda schôdze pristúpil k ďalšiemu bodu programu, pričom zároveň poukázal na ust. § 38 ods. 1 druhá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v zmysle ktorého činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru.

Člen veriteľského výboru  Všeobecná zdravotná poisťovňa predniesol nasledovný návrh:

Za predsedu veriteľského výboru

navrhol zvoliť člena:                                               Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

Za zvolenie tohto člena do funkcie predsedu veriteľského výboru hlasovali všetci prítomní členovia s počtom hlasov 3 čo predstavuje 100 %.

Žiaden z prítomných členov ďalší návrh na predsedu nepredniesol.

Uznesenie č. 1/VV/2012

Veriteľský výbor sa uzniesol:

Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený člen:

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

Následne predseda vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby vzniesli prípadné námietky voči vedeniu zasadnutia a prijatému uzneseniu č. 1/VV/2012.

Prítomní členovia nevzniesli  žiadne námietky. Nakoľko námietky neboli vznesené pristúpil k prerokovaniu ďalšieho bodu.

K bodu 3)       Záver

Predseda poďakoval prítomným za účasť na prvom zasadnutí veriteľského výboru.

Zápisnica skončená a podpísaná  o 11.30 hod.

Prítomní:

Zvolávateľ :  JUDr. Juraj Gajdošík

Zapísal:  Mgr. Juraj Wertlen