Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/2/2011

TATRA NOVA spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca TATRA NOVA spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 36314579
  Sabinovská 12
  821 02   Bratislava
 • Druh Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 57 z roku 2012 dňa 21.3.2012
 • Spisová značka - súd 2R/2/2011
 • Spisová značka - správca 2R/2/2011 S1382
Text

Súpis oddelenej podstaty veriteľa UNIPHARMA- 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, so sídlom Opatovská cesta 4, Bojnice, IČO : 31 625 657, číslo pohľadávky 225 :

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu : 1. Nehnuteľná vec : Pozemok – parcelné číslo : 2450/3, výmera 552 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, evidovaný na LV č. 7823 vydaný Správou katastra Prievidza pre katastrálne územie Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti HiProTec spol. s r.o., Športová 23, 971 01 Prievidza, IČO : 36 303 828. K veci je zriadené záložné právo v prvom rade a zabezpečuje peňažnú pohľadávku záložného veriteľa (číslo pohľadávky 225) voči úpadcovi, prihlásenú do konkurzného konania voči úpadcovi v celkovej výške 127 695,20 EUR. Zabezpečená suma : 127 695,20 EUR. Súpisová hodnota : 26.744,40 EUR. Deň zápisu: 15.03.2012.

 

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu : 1. Nehnuteľná vec : Stavba – súpisné číslo : 1239, postavená na parcele číslo : 2450/3, druh stavby – sklad, evidovaná na LV č. 7823 vydaný Správou katastra Prievidza pre katastrálne územie Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti HiProTec spol. s r.o., Športová 23, 971 01 Prievidza, IČO : 36 303 828. K veci je zriadené záložné právo v prvom rade a zabezpečuje peňažnú pohľadávku záložného veriteľa (číslo pohľadávky 225) voči úpadcovi, prihlásenú do konkurzného konania voči úpadcovi v celkovej výške 127 695,20 EUR. Zabezpečená suma : 127 695,20 EUR. Súpisová hodnota : 150.721,34 EUR. Deň zápisu: 15.03.2012.