Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/31/2010

METALCAST, spol. s r.o. "v konkurze"

 • Úpadca METALCAST, spol. s r.o. "v konkurze"
  IČO: 36613550
  Horný Bar 331
  93033  Horný Bar
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 126 z roku 2012 dňa 2.7.2012
 • Spisová značka - súd 25K/31/2010
 • Spisová značka - správca 25K/31/2010 S1359
Text

Podľa ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca Úpadcu zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 18.07.2012 o 10.15 hod. na adrese: Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, 2. poschodie s nasledovným programom schôdze:

 

1. Otvorenie schôdze

2. Voľba člena veriteľského výboru, namiesto člena, ktorému v konaní zanikla účasť

3. Záver

Prezentácia veriteľov sa začína o 10.00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Dôvodom zvolania schôdze veriteľov je skutočnosť, že pôvodnému členovi veriteľského výboru, ktorým bola Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 (ďalej len "SP") zanikla účasť vo veriteľskom výbore  z dôvodu prevodu prihlásených pohľadávok SP (v  hodnote 19.986,50 EUR) na spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ďalej len "SK"). Konkurzný súd v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku SR č. OV 2012/6 zo dňa 10.01.2012 uznesením sp. zn. 25K/31/2010 - 581 zo dňa 29.12.2011 (ďalej len "Uznesenie") povolil na základe vyššie uvedeného prevodu pohľadávok  vstup nového veriteľa, ktorým je SK. Uznesenie v zmysle zverejnenie v OV SR č. OV 2012/25 zo dňa 06.02.2012 nadobudlo právoplatnosť dňa 27.01.2012, čím SP  účinne zaniklo postavenie veriteľa (SK účinne vzniklo postavenie veriteľa v rozsahu prihlásených pohľadávok SP) a člena veriteľského výboru v konkurze vyhlásenom na majetok Úpadcu.

SKP, k.s. správca úpadcu METALCAST, spol. s r.o. "v konkurze"