Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. Z-2-3K/308/1995

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo

 • Úpadca Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
  IČO: 00193178
  Modrany 946 33
  946 33  Modrany
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 132 z roku 2012 dňa 11.7.2012
 • Spisová značka - súd Z-2-3K/308/1995
 • Spisová značka - správca S201101
Text

 

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE

Mgr. Alexandra Rapiová, správca konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, so sídlom Modrany 946 33, IČO: 00 193 178, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Dr, vl.č.: 62/N, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj súboru spoluvlastníckych podielov úpadcu na nižšie uvedených pozemkoch (ďalej len „súbor pozemkov“), ktorý tvorí:

1.            spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 22296617740652/48560861938953, na pozemkoch:

parcelné číslo 923/3 – Zastavané plochy a nádvoria,

parcelné číslo 924 – Orná pôda,

parcelné číslo 1214 – Lesné pozemky,

parcelné číslo 1426 – Zastavané plochy a nádvoria,

parcelné číslo 1427 – Lesné pozemky,

parcelné číslo 1430 – Lesné pozemky,

parcelné číslo 1436 – Lesné pozemky,

parcelné číslo 1440 – Lesné pozemky,

parcelné číslo 1661/1 – Lesné pozemky,

parcelné číslo 1661/2 – Zastavané plochy a nádvoria,

parcelné číslo 1661/3 – Lesné pozemky,

parcelné číslo 1665 – Lesné pozemky,

parcelné číslo 1666/1 – Lesné pozemky,

parcelné číslo 1667/1 – Zastavané plochy a nádvoria,

parcelné číslo 1667/2 – Zastavané plochy a nádvoria,

parcelné číslo 1668/1 – Lesné pozemky,

parcelné číslo 2028/1 – Trvalé trávne porasty,

parcelné číslo 2028/2 – Trvalé trávne porasty,

parcelné číslo 2059/10 – Záhrady,

parcelné číslo 2059/11 – Záhrady,

parcelné číslo 2059/12 – Záhrady,

parcelné číslo 2059/13 – Záhrady,

parcelné číslo 2059/14 – Záhrady,

parcelné číslo 2059/15 – Záhrady,

parcelné číslo 2059/16 – Záhrady,

parcelné číslo 2059/17 – Záhrady,

parcelné číslo 2101/3 – Vinice,

parcelné číslo 2101/4 – Záhrady,

parcelné číslo 2101/6 – Vinice,

parcelné číslo 2112/1 – Trvalé trávne porasty,

parcelné číslo 3004 – Zastavané plochy a nádvoria,

parcelné číslo 3007/1 – Lesné pozemky,

parcelné číslo 3007/2 – Lesné pozemky,

parcelné číslo 3011 – Lesné pozemky,

parcelné číslo 3012 – Lesné pozemky

parcelné číslo 3015 – Lesné pozemky,

parcelné číslo 3485 – Trvalé trávne porasty,

                parcelné číslo 3829/6- Orná pôda,

 

nachádzajúcich sa v Okrese Komárno, Obec Modrany, Katastrálne územie Modrany, zapísaných na liste vlastníctva č. 1894 vedenom správou katastra v Komárne, a

 

2.            spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3855 5462902549/88137268407538 na pozemkoch:

                parcelné číslo 3458/2 – Zastavané plochy a nádvoria

                parcelné číslo 3458/3 – Zastavané plochy a nádvoria

                parcelné číslo 3461/4 – Vinice

                parcelné číslo 3461/5 – Vinice

                parcelné číslo 3865/2 – Orná pôda

                parcelné číslo 4466/2 – Orná pôda

nachádzajúcich sa v Okrese Komárno, Obec Modrany, Katastrálne územie Modrany, zapísaných na liste vlastníctva č. 2509 vedenom Správou katastra v Komárne.

Záujemcovia o odkúpenie súboru pozemkov doručia ponuku spolu s nižšie uvedenými prílohami, osobne, alebo formou doporučenej pošty na adresu sídla kancelárie správcu – Dunajská 25, 811 08 Bratislava, v zalepenej obálke označenej „KONKURZ Družstvo v  Modranoch“, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať. Pred predložením ponuky sú záujemcovia povinní zaplatiť preddavok na zaplatenie kúpnej ceny vo výške 20.000 € na bankový účet správcu č.: 1179662008/1111, IBAN: SK44 1111 0000 0011 7966 2008 BIC (SWIFT): UNCRSKBX, pobočka banky Bratislava, UniCredit Bank Slovakia a.s., Dunajská 25, 811 08 Bratislava, Slovenská republika.

Ponuka musí obsahovať:           

a)     označenie záujemcu spolu s jeho emailovou adresou,

b)     označenie predmetu kúpy, pričom súbor pozemkov v podielovom spoluvlastníctve úpadcu správca odpredá iba ako celok  a teda predmetom kúpy môžu byť iba spoluvlastnícke podiely úpadcu na všetkých vyššie uvedených pozemkoch. Ponuky, ktorých predmet kúpy bude obsahovať iba niektoré z vyššie uvedených pozemkov správca odmietne,

c)     návrh cenovej ponuky, resp. kúpnej ceny za súbor pozemkov,

d)     splatnosť kúpnej ceny v deň podpísania zmluvy správcom,

e)     označenie čísla bankového účtu, na ktorý správca, v prípade neúspechu záujemcu v tomto ponukovom konaní, vráti záujemcovi zložený peňažný preddavok na zaplatenie kúpnej ceny,

f)                     podpis – v prípade, ak je záujemcom fyzická osoba – overený podpis tejto fyzickej osoby. V prípade právnickej osoby pečiatka právnickej osoby spolu s overeným podpisom štatutárneho orgánu právnickej osoby.

Prílohou ponuky musia byť tieto doklady:       

a)     originál alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia, resp. výpis z obchodného registra, ktoré nesmú byť staršie ako tri mesiace,

b)     fyzická osoba doloží fotokópiu občianskeho preukazu,

c)     doklad o tom, že záujemca disponuje s finančnými prostriedkami vo výške ním ponúkanej kúpnej ceny (napr. výpis z bankového účtu),

d)     doklad o zložení preddavku na zaplatenie kúpnej ceny vo výške 20.000 €,  na bankový účet správkyne: 2624735223/1100. Tento preddavok sa v prípade úspechu záujemcu  vo verejnom ponukovom konaní započíta s kúpnou cenou.            

Doručením ponuky v zalepenej obálke označenej „KONKURZ Družstvo v Modranoch“ na adresu kancelárie správkyne, sa ponuka záujemcu stáva záväznou a nemôže ju odvolať. Otváranie obálok označených „KONKURZ Družstvo v Modranoch“ sa uskutoční do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúknutej kúpnej ceny za celý súbor pozemkov. Výsledky ponukového konania oznámi správkyňa všetkým záujemcom v tomto verejnom ponukovom konaní do 10 pracovných dní od otvorenia obálok. Účastníkovi ponukového konania, ktorého ponuku správkyňa vyhodnotí ako najvhodnejšiu, oznámi výsledok ponukového konania písomne a ostatným účastníkom ponukového konania formou emailu, na emailovú adresu uvedenú v predloženej ponuke.     Neúspešným účastníkom ponukového konania správkyňa vráti zložený preddavok na kúpnu cenu do 10 pracovných dní odo dňa, v ktorom došlo k otvoreniu obálok označených „KONKURZ Družstvo v Modranoch“, na bankový účet, ktorý uvedie záujemca v ponuke. Zložený preddavok záujemcu, ktorého ponuku správkyňa vyhodnotí ako najvhodnejšiu,  sa započíta do kúpnej ceny za súbor pozemkov. Správkyňa si vyhradzuje právo meniť podmienky verejného ponukového konania alebo verejné ponukové konanie zrušiť. Správkyňa si taktiež vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

V Bratislave, dňa 06.07.2012

Mgr. Alexandra Rapiová, správca