Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. Z-2-3K/308/1995

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo

 • Úpadca Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
  IČO: 00193178
  Modrany 946 33
  946 33  Modrany
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 142 z roku 2012 dňa 25.7.2012
 • Spisová značka - súd Z-2-3K/308/1995
 • Spisová značka - správca S201101
Text

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - opravaDňa 19.07.2012 bolo v Obchodnom Vestníku č. 138/2012 pod K009186 zverejnené ponukové konaniena predaj súboru pozemkov v okrese Komárno, obec Modrany, katastrálne územie Modrany,ktoré vyhlásila Mgr. Alexandra Rapiová, správca konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárskevýrobno-obchodné družstvo, so sídlom Modrany 946 33, IČO: 00 193 178, zapísaného v Obchodnomregistri Okresného súdu Nitra, Oddiel Dr, vl.č.: 62/N.Správca oznamuje, že v časti zverejnenej ponuky kde sa spomína, čo musí ponuka obsahovať, je správne znenie bodu b) nasledovne:

b) označenie predmetu kúpy, pričom súbor pozemkov vo výlučnom vlastníctve úpadcu správca odpredá iba ako celok  a teda predmetom kúpy môžu byť iba všetky vyššie uvedené pozemky. Ponuky, ktorých predmet kúpy bude obsahovať iba niektoré z vyššie uvedených pozemkov správca odmietne.

Mgr. Alexandra Rapiová, správca