Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36R/4/2011

POLYNIT SK spol. s r.o.

 • Úpadca POLYNIT SK spol. s r.o.
  IČO: 31428746
  Pekárska 11
  917 01   Trnava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 153 z roku 2012 dňa 9.8.2012
 • Spisová značka - súd 36R/4/2011
 • Spisová značka - správca 36R/4/2011 S 1477
Text

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 31.07.2012, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV 150/2012 dňa 06.08.2012 vo veci reštrukturalizácie dlžníka POLYNIT SK spol. s r.o., IČO: 31 428 746, so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, sp. zn. 36R/4/2011 bol potvrdený reštrukturalizačný plán dlžníka. 

Podľa záväznej časti plánu a s použitím ustanovení §§ 162 -165 ZKoR bola dlžníkovi POLYNIT SK spol. s r.o., IČO: 31 428 746, so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava nariadená dozorná správa a  za dozorného správcu určený JUDr. Erik Bilský S1477, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.

Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:

Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu:

- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby

- nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe

- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou

- urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu

- urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok

- uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v konaní o určenie popretej pohľadávky.

Dozorný správca je povinný:

-  informovať veriteľov o vývoji finančnej a obchodnej situácii dlžníka 1 x ročne

-  informovať veriteľov o plnení reštrukturalizačného plánu s prihliadnutím najmä, ale nie len na úhradu pohľadávok v prospech veriteľov v lehotách podľa reštrukturalizačného plánu

Účinky dozornej správy nastávajú zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku.

JUDr. Erik Bilský správca S1477