Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/2/2011

TATRA NOVA spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca TATRA NOVA spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 36314579
  Sabinovská 12
  821 02   Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 166 z roku 2012 dňa 28.8.2012
 • Spisová značka - súd 2R/2/2011
 • Spisová značka - správca 2R/2/2011 S1382
Text

 VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA:

 Správca v konkurznom konaní:

JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Košická 52, 821 08 Bratislava, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu:

Obchodné meno:       TATRA NOVA spol. s r.o. v konkurze

IČO:                           36 314 579

Sídlo:                          Sabinovská 12, 821 02 Bratislava

Zápis:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka č. 70806/B.

I. Predmet predaja: Hnuteľná vec – striekací automat GIARDINA model Dualtech 401, výrobné číslo 0529/2006, súpisová hodnota 191 529,48 EUR, súpisová zložka č.7. Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu konkurznej podstaty a je uvedená súpise konkurznej podstaty pri každej súpisovej zložke majetku.

II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania: V 1. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty majetku uvedenej v súpise majetku. Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkaného majetku, prípadnú obhliadku hnuteľnej veci, ako aj úplne znenie podmienok verejného ponukového konania si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu JUDr. Juraj Gajdošík na tel.č. 02 50 230 325, príp. mailom na office@gajdosik.net.

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú na adresu kancelárie správcu: JUDr. Juraj Gajdošík, správca, Košická 52, 821 08 Bratislava v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Konkurz – TATRA NOVA, spol. s r.o. - neotvárať“. Ponuka musí obsahovať: nezameniteľné označenie záujemcu, návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu záujmu, doklad o úhrade zábezpeky vo výške 10 % z navrhovanej ceny predmetu ponúkaného v konaní na účet úpadcu č.: 2921869957/1100 vedený v Tatra banka, a.s.,  doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace,  oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia uhradenej kúpnej ceny. Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 15 dní od zverejnia vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, uplynie lehota na predkladania ponúk v najbližší pracovný deň. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania a predloženú ponuku nemožno meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.

IV. Termín a miesto otvárania obálok: Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Košická 52, 821 08 Bratislava dňa 18.09.2012 o 10.00 hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk bude vykonané v lehote do 7 dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto lehote zároveň správca oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú zložené sumy vrátené do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca vyzve víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

VI. Iné skutočnosti: V prípade, ak víťaz verejného ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu predloženú mu správcom a to do 3 dní do oznámenia víťaza ponukového konania, prepadne ním zložená zábezpeka v prospech podstaty  Úpadcu.

 V Bratislave dňa 23.08.2012                                   

 JUDr. Juraj Gajdošík, správca