Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/31/2010

METALCAST, spol. s r.o. "v konkurze"

 • Úpadca METALCAST, spol. s r.o. "v konkurze"
  IČO: 36613550
  č. 331
  93033  Horný Bar
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 175 z roku 2012 dňa 11.9.2012
 • Spisová značka - súd 25K/31/2010
 • Spisová značka - správca 25K/31/2010 S1359
Text

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ PODNIKU:

SKP, k.s., so sídlom Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, IČO: 44 915 691 zn. správcu: S1359 (ďalej len „správca“), správca úpadcu: METALCAST, spol. s r.o. „v konkurze“, so sídlom  Horný Bar 331, PSČ: 930 33, IČO: 36 613 550 (ďalej len „úpadca“) vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu formou predaja podniku úpadcu.

 I.                Predmet predaja:

Súčasťou podniku úpadcu je najmä nehnuteľnosť – výrobná hala zlievarne presného liatia s pozemkom - a hnuteľné veci predstavujúce zariadenie výrobnej haly a kancelárske vybavenie jej administratívnej časti (pre podrobnosti viď súpis majetku podstát zverejnený v Obchodnom vestníku SR OV č. 2011/24 z 4. 2. 2011). Správca na písomnú alebo e-mailovú žiadosť poskytne záujemcom prezentačné materiály o podniku úpadcu (fotografie, technické údaje a znalecký posudok).

 II.              Súťažné podmienky:

Minimálna kúpna cena: 431 269,33 EUR bez DPH (predaj podniku nie je zdaniteľným obchodom podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty)

Lehota na doručenie ponúk:

20 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk, pričom 5 pracovných dní dopredu informuje všetkých členov príslušného orgánu  o termíne a mieste otvárania obálok. Riadne doručené ponuky vyhodnotí do 7 pracovných dní od dňa otvorenia obálok.

Zábezpeka na kúpnu cenu: 20% zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny zaplatená najneskôr v lehote na podávanie ponúk na účet č.: 2621104338/1100. Ak záujemca zábezpeku riadne nezloží, na jeho ponuku sa neprihliada. Zábezpeka úspešného záujemcu bude započítaná na úhradu kúpnej ceny. Zábezpeky na kúpnu cenu zložené neúspešnými záujemcami budú vrátené v lehote 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania.

Uzavretie zmluvy: Správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o predaji podniku úpadcu s lehotou na uzavretie zmluvy 10 pracovných dní od doručenia výzvy a súčasne ho vyzve na doplatok neuhradeného zvyšku kúpnej ceny formou zálohy v rovnakej lehote; ak úspešný záujemca kúpnu cenu formou zálohy v lehote nedoplatí, správca s ním zmluvu o predaji podniku Úpadcu neuzavrie. Správca môže určiť víťaznú ponuku a vyzvať úspešného záujemcu na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku iba po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu.

Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 25K/31/2010 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie správcu: SKP, k.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen.

Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:

1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb

2. Označenie predmetu kúpy (t.j. podnik úpadcu)

3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie podniku

4. V prípade registrovaného záujemcu aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je  záujemca zapísaný, v čase doručenia ponuky nie starší ako 3 mesiace, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie

5. Doklad o zaplatení zábezpeky

6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zábezpeku.

7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania, sa nebude prihliadať.

Obhliadka podniku úpadcu je možná podľa dohody na základe žiadosti adresovanej správcovi. Kontakt: office@skpks.sk, +421 45 5240 250.