Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001  Žilina
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 212 z roku 2012 dňa 2.11.2012
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S 1273
Text

JUDr. Martina Fiľakovská, správca úpadcu Euros Slovakia, s.r.o., IČO: 36 405 132, so sídlom: Mudroňova 5, 010 01 Žilina týmto v zmysle § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 10.12.2012 o 10.00 hod v kancelárii správcu na ul. M. Rázusa 5, 010 01 Žilina s nasledovným programom:

 1. Otvorenie schôdze, prezentácia a zistenie uznášaniaschopnosti
 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
 3. Voľba veriteľského výboru
 4. Rokovanie a rozhodovanie o výmene správcu v súlade s § 36 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
 5. Záver

Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia – právnické osoby originál aktuálneho výpisu z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti.

 Termín ako aj miesto konania 1. schôdze veriteľov môže byť dodatočne zmenený s ohľadom na skutočnosť, že správca dňa 25.10.2012 podal na súd návrh na predĺženie lehoty správcu na popretie pohľadávok.

 V Žiline dňa 29.10.2012                                                          JUDr. Martina Fiľakovská, správca