Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001  Žilina
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 233 z roku 2012 dňa 3.12.2012
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S 1273
Text

JUDr. Martina Fiľakovská, správca úpadcu Euros Slovakia, s.r.o., IČO: 36 405 132, so sídlom: Mudroňova 5, 010 01 Žilina týmto v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal dňa 28.11.2012 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

-                     Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, v celkovej prihlásenej sume pohľadávky 17.933,94 EUR.

 V Žiline dňa 28.11.2012                                                          JUDr. Martina Fiľakovská, správca